ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10 หน้า แสดงรายการที่ 161 - 180 จากข้อมูลทั้งหมด 184 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
161 กระทู้ถามที่ 251 ร. เรื่อง การออกเอกสารสิทธิ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน สผ 27/10/2541
162 ขออนุมัติโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน กษ 28/07/2541
163 แต่งตั้งกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กค 30/06/2541
164 ของบประมาณเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพเพิ่มเติมงานจัดตั้งถิ่นฐานผู้อพยพ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักฯ กษ 23/06/2541
165 แต่งตั้งกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กค 24/02/2541
166 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก ฯ ครั้งที่ 1/2541 นร 17/02/2541
167 แต่งตั้งกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กค 02/12/2540
168 มาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน และการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน และอุทยานแห่งชาติในภาพรวมทั้งประเทศ นร 29/04/2540
169 ขอพิจารณาความดีความชอบ เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษสองขั้นแก่ข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กษ 12/10/2536
170 รายงานสรุปความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากกรณีเหตุการณ์จลาจล กษ 24/11/2535
171 ขออนุมัติดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติบางส่วนในท้องที่ อำเภอท่าฉาง และอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเสนอร่าง พรฎ.กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลมะลวน และตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กษ 17/11/2535
172 ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. .... กษ 12/09/2535
173 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... กษ 25/10/2531
174 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอคลองหลวง อำเภอสามโคกอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. .... คค 25/10/2531
175 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอตรวน จังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2531 กษ 25/10/2531
176 ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ของวัดสังข์กระจาย แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ให้แก่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ของวัดบางบัวทอง และของวัดท่าอิฐ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให้แก่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ... รวม 2 ฉบับ กษ 04/10/2531
177 ขออนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปี งบประมาณ 2531 ** 03/05/2531
178 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ..... ** 16/02/2531
179 ขอผ่อนผันจ้างลูกจ้างชั่วคราว กษ 29/12/2530
180 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงมติสภาบริหารคณะปฏิวัติ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2515 กษ 10/02/2530
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี