ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10 หน้า แสดงรายการที่ 141 - 160 จากข้อมูลทั้งหมด 183 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
141 กระทู้ถามที่ 245 ร. เรื่อง ขอเพิ่มเที่ยวบินสายกรุงเทพ ฯ - เพชรบูรณ์ - ลำปาง กระทู้ถามที่ 251 ร. เรื่อง ผลประกอบการเที่ยวบินภายในประเทศของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และกระทู้ถามที่ 255 ร. เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนกรณีราษฎรไม่ได้รับเงินทดแทนค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง สผ 14/01/2546
142 กระทู้ถามที่ 759 ร. เรื่อง ปัญหาการเวนคืนที่ดินของกรมทางหลวง กระทู้ถามที่ 768 ร. เรื่อง การดำเนินการก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร ในถนนถีนานนท์ช่วงจากตัวเมืองมหาสารคาม - ปากทางเข้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกระทู้ถามที่ 770 ร. เรื่อง การซ่อมแซมถนนสายมหาสารคาม - กมลาไสย สผ 07/01/2546
143 ขออนุมัติงบกลางเพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งเสียหายเนื่องจากอุทกภัย กษ 14/05/2545
144 กระทู้ถามที่ 419 ร. เรื่อง การออกเอกสารสิทธิที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สผ 08/01/2545
145 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ราย 2 สัปดาห์ (ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2544) กค 25/09/2544
146 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ราย 2 สัปดาห์ (ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2544) กค 18/09/2544
147 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ราย 2 สัปดาห์ (ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2544) กค 14/08/2544
148 กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตอบในราชกิจจานุเบกษา (กระทู้ถามที่ 007 ร. เรื่อง ขอให้กันพื้นที่ดำเนินการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) กรณีพื้นที่นั้นมีเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินหนาแน่น) สผ 07/08/2544
149 การแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน กษ 16/01/2544
150 แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (นายไพศาล กุวลัยรัตน์) กค 16/01/2544
151 การจำแนกประเภทที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง กรมป่าไม้ขอกำหนดพื้นที่สวนป่าชะอำ (กำหนดเป็นสวนรุกขชาติชะอำ) เป็นป่าไม้ถาวร จังหวัดเพชรบุรี (ขอเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีเดิม เฉพาะแห่ง) และเรื่อง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรมขอคืนพื้นที่จำแนกที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิรูปที่ดิน กษ 15/08/2543
152 ขออนุมัติงบกลางซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ประสบอุทกภัยจังหวัดจันทบุรี กษ 25/01/2543
153 ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ของวัดใหม่หญ้าไทร ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา ให้แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. .... ศธ 22/06/2542
154 ผลการดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายเรื่องค่าเช่าที่ทำการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สปน) นร 25/05/2542
155 กระทู้ถามที่ 223 ร. เรื่อง การออกเอกสารสิทธิ์ให้กับราษฏร สผ 05/04/2542
156 ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ของวัดแก้วฟ้า ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่สำนัก งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. .... ศธ 23/03/2542
157 ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา ของวัดแก้วสุวรรณ ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่สำนักงาน ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. .... ศธ 23/03/2542
158 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่อำเภอศรีเชียงใหม่ กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก อำเภอ ศรีเชียงใหม่ และอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... กษ 16/02/2542
159 ขออนุมัติแลกเปลี่ยนที่ทำการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) นร 08/12/2541
160 กระทู้ถามที่ 251 ร. เรื่อง การออกเอกสารสิทธิ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน สผ 27/10/2541
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี