ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10 หน้า แสดงรายการที่ 121 - 140 จากข้อมูลทั้งหมด 188 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
121 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฎิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดลพบุรี จำนวน 2 ฉบับ กษ 28/10/2551
122 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... กษ 05/08/2551
123 สรุปผลการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหากลุ่มสมัชชาคนจน นร 19/06/2550
124 ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2548 เรื่อง การดำเนินงานจัดหาที่ดินทำกินให้แก่คนยากจนตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน ทส 12/06/2550
125 โครงการทุนการศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กษ 15/05/2550
126 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี สระบุรี จันทบุรี และอุดรธานี รวม ๔ ฉบับ กษ 20/02/2550
127 การแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กค 20/02/2550
128 การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (จำนวน 4 ราย) กค 25/10/2548
129 การแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 (จำนวน 7 ราย) กษ 27/09/2548
130 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนปีงบประมาณ 2548 (1 ตุลาคม 2547 - 30 มิถุนายน 2548) กษ 26/07/2548
131 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจสอบสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 วท 17/05/2548
132 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ปีงบประมาณ 2548 (ตุลาคม 2547 - มกราคม 2548) กษ 22/02/2548
133 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2547) กษ 02/11/2547
134 การมอบหนังสือแสดงสิทธิในที่ทำกินให้แก่ประชาชน นร 05/10/2547
135 สรุปการประชุมศูนย์อำนวยการต่อสู้เอาชนะความยากจนแห่งชาติ ครั้งทึ่ 8/2547 นร 17/08/2547
136 แนวทางและขั้นตอนการจัดที่ทำกิน นร 22/06/2547
137 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (ครั้งที่ 6) กษ 01/06/2547
138 รายชื่อกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบคำตอบแล้ว จำนวน 2 เรื่อง 1.1 กระทู้ถามที่ 1142 ร. เรื่อง นโยบายและมาตรการของรัฐบาลในการส่งเสริมการอ่านหนังสือ : ศธ.มท. 1.2 กระทู้ถามที่ 1296 ร. เรื่อง นโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน : กค. นร 18/05/2547
139 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (ครั้งที่ 5) กษ 04/05/2547
140 กระทู้ถามที่ 397 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผู้มีสิทธิเป็นเจ้าของที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สผ 26/08/2546
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี