ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10 หน้า แสดงรายการที่ 121 - 140 จากข้อมูลทั้งหมด 183 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
121 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี สระบุรี จันทบุรี และอุดรธานี รวม ๔ ฉบับ กษ 20/02/2550
122 การแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กค 20/02/2550
123 การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (จำนวน 4 ราย) กค 25/10/2548
124 การแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 (จำนวน 7 ราย) กษ 27/09/2548
125 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนปีงบประมาณ 2548 (1 ตุลาคม 2547 - 30 มิถุนายน 2548) กษ 26/07/2548
126 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจสอบสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 วท 17/05/2548
127 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ปีงบประมาณ 2548 (ตุลาคม 2547 - มกราคม 2548) กษ 22/02/2548
128 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2547) กษ 02/11/2547
129 การมอบหนังสือแสดงสิทธิในที่ทำกินให้แก่ประชาชน นร 05/10/2547
130 สรุปการประชุมศูนย์อำนวยการต่อสู้เอาชนะความยากจนแห่งชาติ ครั้งทึ่ 8/2547 นร 17/08/2547
131 แนวทางและขั้นตอนการจัดที่ทำกิน นร 22/06/2547
132 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (ครั้งที่ 6) กษ 01/06/2547
133 รายชื่อกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบคำตอบแล้ว จำนวน 2 เรื่อง 1.1 กระทู้ถามที่ 1142 ร. เรื่อง นโยบายและมาตรการของรัฐบาลในการส่งเสริมการอ่านหนังสือ : ศธ.มท. 1.2 กระทู้ถามที่ 1296 ร. เรื่อง นโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน : กค. นร 18/05/2547
134 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (ครั้งที่ 5) กษ 04/05/2547
135 กระทู้ถามที่ 397 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผู้มีสิทธิเป็นเจ้าของที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สผ 26/08/2546
136 ขอความเห็นชอบรับโอนและขออนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายไพศาล กุวลัยรัตน์) นร 10/06/2546
137 แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ, นายวิโรจ อิ่มพิทักษ์) กค 19/05/2546
138 กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตอบในราชกิจจานุเบกษา (กระทู้ถามที่ 961 ร. เรื่อง การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังปูน บ้านหนองกะท้าว ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก) สผ 13/05/2546
139 กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตอบในราชกิจจานุเบกษา (กระทู้ถามที่ 924 ร. เรื่อง การขยายเขตทางบ้านสวนมะเดื่อ - โป่งเกตุ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกาศเขตทับที่ดินทำกินของราษฎร) สผ 08/04/2546
140 การแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 (จำนวน 8 ราย) กษ 25/03/2546
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี