ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10 หน้า แสดงรายการที่ 101 - 120 จากข้อมูลทั้งหมด 188 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
101 การจำแนกประเภทที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดนครราชสีมา กษ 31/08/2553
102 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร กษ 20/04/2553
103 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพิษณุโลก รวม 5 ฉบับ กษ 23/02/2553
104 การแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (จำนวน 13 คน 1. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ฯลฯ) กค 23/02/2553
105 รายงานการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2552 กษ 12/01/2553
106 รายงานการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2551 กษ 12/01/2553
107 การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กษ 24/11/2552
108 การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (นายศุภชัย บานพับทอง และนายเฉลิมพร พิรุณสาร) กค 21/07/2552
109 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดเลย จำนวน 2 ฉบับ กษ 14/07/2552
110 นโยบายการขอคืนที่ดินราชพัสดุ 1 ล้านไร่ เพื่อนำมาให้เกษตรกรเช่าทำการเกษตร กค 24/02/2552
111 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดเลย และจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 4 ฉบับ กษ 10/02/2552
112 แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค กษ 03/02/2552
113 ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 3 ฉบับ กษ 20/01/2552
114 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฎิรูปที่ดินในที่จำแนกออกจากป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีในท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 3 ฉบับ กษ 27/11/2551
115 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 5 ฉบับ กษ 04/11/2551
116 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 5 ฉบับ กษ 04/11/2551
117 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดเลย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสงขลา จำนวน 24 ฉบับ กษ 04/11/2551
118 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 5 ฉบับ กษ 04/11/2551
119 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 5 ฉบับ กษ 04/11/2551
120 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... กษ 28/10/2551
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี