ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10 หน้า แสดงรายการที่ 101 - 120 จากข้อมูลทั้งหมด 183 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
101 รายงานการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2551 กษ 12/01/2553
102 การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กษ 24/11/2552
103 การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (นายศุภชัย บานพับทอง และนายเฉลิมพร พิรุณสาร) กค 21/07/2552
104 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดเลย จำนวน 2 ฉบับ กษ 14/07/2552
105 นโยบายการขอคืนที่ดินราชพัสดุ 1 ล้านไร่ เพื่อนำมาให้เกษตรกรเช่าทำการเกษตร กค 24/02/2552
106 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดเลย และจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 4 ฉบับ กษ 10/02/2552
107 แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค กษ 03/02/2552
108 ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 3 ฉบับ กษ 20/01/2552
109 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฎิรูปที่ดินในที่จำแนกออกจากป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีในท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 3 ฉบับ กษ 27/11/2551
110 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 5 ฉบับ กษ 04/11/2551
111 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 5 ฉบับ กษ 04/11/2551
112 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดเลย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสงขลา จำนวน 24 ฉบับ กษ 04/11/2551
113 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 5 ฉบับ กษ 04/11/2551
114 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 5 ฉบับ กษ 04/11/2551
115 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... กษ 28/10/2551
116 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฎิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดลพบุรี จำนวน 2 ฉบับ กษ 28/10/2551
117 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... กษ 05/08/2551
118 สรุปผลการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหากลุ่มสมัชชาคนจน นร 19/06/2550
119 ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2548 เรื่อง การดำเนินงานจัดหาที่ดินทำกินให้แก่คนยากจนตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน ทส 12/06/2550
120 โครงการทุนการศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กษ 15/05/2550
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี