ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10 หน้า แสดงรายการที่ 81 - 100 จากข้อมูลทั้งหมด 188 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
81 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร รวม 2 ฉบับ กษ 08/11/2554
82 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กษ 01/11/2554
83 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 ฉบับ กษ 18/10/2554
84 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดลำปาง จำนวน 2 ฉบับ กษ 20/09/2554
85 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดตาก และจังหวัดแพร่ จำนวน 3 ฉบับ กษ 20/09/2554
86 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังทอง ตำบลวังซ้าย และตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... กษ 20/09/2554
87 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลใหม่พัฒนา ตำบลไหล่หิน ตำบลเกาะคา ตำบลนาแก้ว ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา ตำบลเสริมขวา ตำบล ทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม และตำบลแม่กัวะ ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... กษ 20/09/2554
88 ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นร 03/05/2554
89 การแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ยากจนไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง กษ 03/05/2554
90 ขอความเห็นชอบการแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ยากจนและไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง นร 03/05/2554
91 การจัดตั้งส่วนราชการประจำจังหวัดบึงกาฬ นร 03/05/2554
92 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค (ครั้งที่ 3) กษ 20/04/2554
93 ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ของวัดท่าอิฐและวัดบางบัวทอง ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให้แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. .... พศ 20/04/2554
94 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลห้วยบง และตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... กษ 22/03/2554
95 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแซร์ออ ตำบลช่องกุ่ม ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง และตำบลหันทราย ตำบลหนองสังข์ ตำบลป่าไร่ ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... กษ 14/03/2554
96 การแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นร 18/01/2554
97 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดตาก และจังหวัดลำปาง จำนวน 5 ฉบับ กษ 04/01/2554
98 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 2 ฉบับ กษ 16/11/2553
99 การแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (นายเฉลิมพร พิรุณสาร และ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) กค 16/11/2553
100 การแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง (จำนวน 3 ราย 1. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ฯลฯ) กษ 31/08/2553
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี