ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10 หน้า แสดงรายการที่ 61 - 80 จากข้อมูลทั้งหมด 186 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
61 การแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (จำนวน 13 คน 1. นายชวลิต ชูขจร ฯลฯ) กค 19/02/2556
62 การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กษ 12/02/2556
63 สรุปสถานการณ์รวมของไฟป่าและหมอกควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือประจำสัปดาห์ที่ 1 อื่นๆ 12/02/2556
64 การจำแนกประเภทที่ดินจังหวัดลำปางและจังหวัดสงขลา (ขอเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีเดิมเฉพาะแห่ง) กษ 12/06/2555
65 ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ของวัดท่าอิฐและของวัดบางบัวทอง ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให้แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. .... พศ 10/04/2555
66 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ และตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... กษ 13/03/2555
67 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลน้ำตก และตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... กษ 13/03/2555
68 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต และตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... กษ 28/02/2555
69 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... กษ 22/02/2555
70 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเวียง ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... นร 13/02/2555
71 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านสา ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม และตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... กษ 24/01/2555
72 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านขอ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน และตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... กษ 27/12/2554
73 การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กค 27/12/2554
74 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังประจบ ตำบลน้ำรึม ตำบลตลุกกลางทุ่ง ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย และตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... กษ 19/12/2554
75 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านแก้ง และตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... กษ 19/12/2554
76 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค (ครั้งที่ 4) กษ 13/12/2554
77 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดขอนแก่น รวม 2 ฉบับ กษ 08/11/2554
78 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... กษ 08/11/2554
79 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร รวม 2 ฉบับ กษ 08/11/2554
80 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กษ 01/11/2554
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี