ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10 หน้า แสดงรายการที่ 41 - 60 จากข้อมูลทั้งหมด 183 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
41 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... กษ 05/01/2559
42 รายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีคัดค้านโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สม 29/12/2558
43 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... กษ 15/12/2558
44 ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการโอนสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปยัง ส.ป.ก. พ.ศ. .... กษ 15/12/2558
45 รายงานการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี กษ 18/08/2558
46 การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส) กค 07/05/2558
47 ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตที่เกิดจากการอนุญาตให้ราษฎรครอบครองที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน ปช 07/04/2558
48 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส) กษ 24/02/2558
49 ขออนุมัติงบประมาณจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ กษ 03/02/2558
50 ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 12 ฉบับ กษ 02/12/2557
51 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว และตำบลทุ่งขนาน ตำบลทับช้าง ตำบลปะตง ตำบลสะตอน ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว ตำบลหนองตาคง ตำบลเทพนิมิต ตำบลทับไทร ตำบลโป่งน้ำร้อน ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... กษ 25/11/2557
52 การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ประจำเดือนกันยายน 2556 นร 19/11/2556
53 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโพธิ์สัย และตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... กษ 03/09/2556
54 การดำเนินการกรณีศาลปกครองมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) นร10 19/07/2556
55 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดงใหญ่ ในท้องที่ตำบลโคกมะม่วง ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ ตำบลโนนดินแดง และตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. .... (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่) ทส 25/06/2556
56 ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และร่างกฎกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง รวม 3 ฉบับ กษ 23/04/2556
57 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค (ครั้งที่ 5) กษ 19/03/2556
58 การแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (จำนวน 13 คน 1. นายชวลิต ชูขจร ฯลฯ) กค 19/02/2556
59 การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กษ 12/02/2556
60 สรุปสถานการณ์รวมของไฟป่าและหมอกควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือประจำสัปดาห์ที่ 1 อื่นๆ 12/02/2556
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี