ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10 หน้า แสดงรายการที่ 21 - 40 จากข้อมูลทั้งหมด 188 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
21 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมืองนราธิวาส และตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... กษ 02/01/2562
22 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... กษ 13/11/2561
23 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (จำนวน 8 ราย 1. นายสุรจิตต์ อินทรชิต ฯลฯ) กษ 11/09/2561
24 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 ทส 10/07/2561
25 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลปูโยะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก และตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... กษ 24/04/2561
26 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลท่าธง และตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... กษ 03/04/2561
27 การแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (จำนวน 4 คน 1. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ฯลฯ) กค 24/10/2560
28 ขออนุมัติดำเนินการโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กษ 10/10/2560
29 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร 29/08/2560
30 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (จำนวน 4 ราย 1. นางสาวจริยา สุทธิไชยา ฯลฯ) กษ 08/08/2560
31 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี และตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... กษ 18/07/2560
32 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านหนุน และตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... กษ 11/07/2560
33 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลนามะเขือ ตำบลกุตาไก้ ตำบลปลาปาก และตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... กษ 13/06/2560
34 ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... มท 11/04/2560
35 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการชำระราคาและค่าทดแทนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กษ 15/11/2559
36 การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (นายสมปอง อินทร์ทอง และนายสมบูรณ์ จิตเป็นธม) กค 08/11/2559
37 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... กษ 01/11/2559
38 ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กษ 18/10/2559
39 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) (จำนวน 10 ราย 1. นายสุรพงษ์ เจียสกุล ฯลฯ) กษ 30/08/2559
40 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พ.ศ. .... คค 26/07/2559
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี