ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10 หน้า แสดงรายการที่ 181 - 188 จากข้อมูลทั้งหมด 188 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
181 ขออนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปี งบประมาณ 2531 ** 03/05/2531
182 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ..... ** 16/02/2531
183 ขอผ่อนผันจ้างลูกจ้างชั่วคราว กษ 29/12/2530
184 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงมติสภาบริหารคณะปฏิวัติ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2515 กษ 10/02/2530
185 ขออนุมัติให้ข้าราชการอยู่ปฏิบัติหน้าที่เดิม 11/08/2529
186 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กษ 28/09/2525
187 การออกพันธบัตรการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งวดที่ 2 กค 24/04/2522
188 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่ (อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ) 07/09/2520
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี