ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10 หน้า แสดงรายการที่ 181 - 183 จากข้อมูลทั้งหมด 183 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
181 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กษ 28/09/2525
182 การออกพันธบัตรการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งวดที่ 2 กค 24/04/2522
183 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่ (อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ) 07/09/2520
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี