ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 20 จากข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (1. นายจักรชัย บุญยะวัตร ฯลฯ จำนวน 3 คน) อว. 26/04/2565
2 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นร12 18/02/2563
3 การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (จำนวน 7 คน 1. นายพีรเดช ทองอำไพ ฯลฯ) อว 11/12/2562
4 รายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท 01/05/2561
5 ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร พร้อมอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (AstroPark) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วท 03/04/2561
6 การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (นายพีรเดช ทองอำไพ) วท 23/01/2561
7 ขออนุมัติการจัดทำและลงนามร่างความตกลงระหว่างองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และรัฐบาลไทย ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย ในฐานะศูนย์ประเภทที่ 2 ภายใต้ยูเนสโก วท 29/08/2560
8 การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (จำนวน 3 คน 1. นายนคร ศิลปอาชา ฯลฯ) นร04 04/04/2560
9 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขององค์การมหาชน จำนวน 11 แห่ง นร12 10/01/2560
10 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม (นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์) วธ 04/01/2560
11 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (จำนวน 7 คน 1. นายกิตติชัย วัฒนานิกร ฯลฯ) วท 17/08/2559
12 การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ วท 09/12/2557
13 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 1 ตำแหน่ง (นายพิศาล สร้อยธุหร่ำ) วท 08/07/2557
14 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (จำนวน 6 ราย 1. นายไพรัช ธัชยพงษ์ ฯลฯ) วท 07/05/2556
15 ขออนุมัติโครงการศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก (International Training Centre on Astronomy under the Auspices of UNESCO) วท 07/08/2555
16 ขออนุมัติโครงการอุทยานดาราศาสตร์ (Astro Park) วท 29/05/2555
17 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการสเปคโตรกราฟ วท 20/04/2554
18 แต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) วท 24/02/2552
19 ขออนุมัติโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณไปเป็นของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) วท 28/01/2552
20 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... วท 21/10/2551
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี