ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 5 จากข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 ร่างพระราชบัญญัติการกำกับและพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... กค 24/11/2552
2 ขออนุมัติผลการทบทวนกรอบวงเงินค่าก่อสร้างงานโยธา ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างสำหรับงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ คค 24/11/2552
3 การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ รง 24/11/2552
4 แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การฟอกหนัง ฟ้องคณะรัฐมนตรีต่อศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกายุบเลิกองค์การฟอกหนัง พ.ศ. 2550 กห 24/11/2552
5 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2552 กค 24/11/2552
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี