ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 14 หน้า แสดงรายการที่ 161 - 180 จากข้อมูลทั้งหมด 277 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
161 การใช้เงินจากการขายหุ้นสามัญธนาคารรัตนสิน (1998) จำกัด (มหาชน) กค 28/12/2542
162 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 (แก้ไขกำหนดระยะเวลาการให้เช่าแฟลตหรืออพาร์ทเม้นท์ที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร) กค 26/10/2542
163 การดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีปัญหาในการชำระหนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 10/08/2542
164 การจัดตั้งบริษัทข้อมูลเครดิตของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 03/08/2542
165 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการแก้ไขปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ธปท 13/07/2542
166 กระทู้ถามที่ 324 ร. เรื่อง ปัญหาการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ สผ 20/04/2542
167 ร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลิกองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... กค 23/03/2542
168 แต่งตั้งกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์) กค 19/01/2542
169 ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิ่มทุนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กค 12/01/2542
170 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... และ ร่างกฏกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 กค 29/12/2541
171 ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... กค 13/10/2541
172 รายงานความคืบหน้าการปล่อยสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 5 แห่ง กค 21/07/2541
173 รายงานผลการแก้ไขปัญหาการปล่อยสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจของสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2 นร 30/06/2541
174 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอระดมเงินทุนระยะยาวในประเทศ จำนวน 20,000 ล้านบาท กค 31/03/2541
175 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ นร 17/03/2541
176 แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 10/03/2541
177 การขอต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีของการเคหะแห่งชาติจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ มท 24/02/2541
178 แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 07/10/2540
179 การอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินตามมาตรการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กค 16/09/2540
180 การเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบสภาวะวิกฤต มท 16/09/2540
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี