ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 14 หน้า แสดงรายการที่ 141 - 160 จากข้อมูลทั้งหมด 277 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
141 กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตอบในราชกิจจานุเบกษา (กระทู้ถามที่ 920 ร. เรื่อง โครงการช่วยเหลือลูกหนี้ NPL "โครงการ ธ.อ.ส. เพื่อคุณ" ขาดหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรม) สผ 01/04/2546
142 กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตอบในราชกิจจานุเบกษา (กระทู้ถามที่ 871 ร. เรื่อง ปัญหาอุทกภัยจากแม่น้ำวัง) สผ 04/03/2546
143 การอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 17/12/2545
144 เงินตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในปีบัญชี 2545 กค 19/11/2545
145 มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 22/10/2545
146 แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (จำนวน 2 ราย) กค 25/09/2545
147 การออกพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 24/09/2545
148 การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายขรรค์ ประจวบเหมาะ) กค 09/07/2545
149 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์(จำนวน 8 ราย) กค 26/03/2545
150 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอระดมเงินทุนระยะยาว จำนวน 13,000 ล้านบาท กค 22/10/2544
151 แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (จำนวน 2 ราย) กค 12/06/2544
152 การใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2535 ของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน และพนักงานมหาวิทยาลัย นร 26/12/2543
153 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์(จำนวน 3 ราย) กค 24/10/2543
154 การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายพิชา ดำรงค์พิวัฒน์) กค 10/10/2543
155 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอระดมเงินทุนระยะยาวจำนวน 20,000 ล้านบาท สำหรับปี 2543 กค 11/07/2543
156 รายงานกิจการ งบดุล งบกำไรขาดทุนและผลการดำเนินงานประจำปี 2542 (1 มกราคม 2542 - 31 ธันวาคม 2542) ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย กค 27/06/2543
157 การขอให้นายสิริวัฒน์ พรหมบุรี พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 11/04/2543
158 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 18/01/2543
159 การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจในโครงการรัฐวิสาหกิจที่ดี กค 18/01/2543
160 กระทู้ถามที่ 632 ร. เรื่อง ขอให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงเหลือร้อยละ 5 ต่อปี สผ 11/01/2543
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี