ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 14 หน้า แสดงรายการที่ 141 - 160 จากข้อมูลทั้งหมด 274 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
141 เงินตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในปีบัญชี 2545 กค 19/11/2545
142 มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 22/10/2545
143 แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (จำนวน 2 ราย) กค 25/09/2545
144 การออกพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 24/09/2545
145 การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายขรรค์ ประจวบเหมาะ) กค 09/07/2545
146 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์(จำนวน 8 ราย) กค 26/03/2545
147 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอระดมเงินทุนระยะยาว จำนวน 13,000 ล้านบาท กค 22/10/2544
148 แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (จำนวน 2 ราย) กค 12/06/2544
149 การใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2535 ของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน และพนักงานมหาวิทยาลัย นร 26/12/2543
150 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์(จำนวน 3 ราย) กค 24/10/2543
151 การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายพิชา ดำรงค์พิวัฒน์) กค 10/10/2543
152 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอระดมเงินทุนระยะยาวจำนวน 20,000 ล้านบาท สำหรับปี 2543 กค 11/07/2543
153 รายงานกิจการ งบดุล งบกำไรขาดทุนและผลการดำเนินงานประจำปี 2542 (1 มกราคม 2542 - 31 ธันวาคม 2542) ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย กค 27/06/2543
154 การขอให้นายสิริวัฒน์ พรหมบุรี พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 11/04/2543
155 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 18/01/2543
156 การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจในโครงการรัฐวิสาหกิจที่ดี กค 18/01/2543
157 กระทู้ถามที่ 632 ร. เรื่อง ขอให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงเหลือร้อยละ 5 ต่อปี สผ 11/01/2543
158 การใช้เงินจากการขายหุ้นสามัญธนาคารรัตนสิน (1998) จำกัด (มหาชน) กค 28/12/2542
159 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 (แก้ไขกำหนดระยะเวลาการให้เช่าแฟลตหรืออพาร์ทเม้นท์ที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร) กค 26/10/2542
160 การดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีปัญหาในการชำระหนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 10/08/2542
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี