ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 14 หน้า แสดงรายการที่ 121 - 140 จากข้อมูลทั้งหมด 277 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
121 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ปี 2549 กค 30/05/2549
122 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (จำนวน 8 ราย) กค 25/04/2549
123 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร สผ 27/12/2548
124 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2548 กค 11/10/2548
125 การกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน จำนวน 13,000 ล้านบาท กค 27/09/2548
126 แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายชัยพัฒน์ สหัสกุล) กค 23/08/2548
127 ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นร 24/05/2548
128 ร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร นร 19/04/2548
129 การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นสูงของลูกจ้างระดับสูงสุด และปรับอัตราเงินเดือนให้กับลูกจ้างทุกตำแหน่งของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 18/01/2548
130 ผลการดำเนินการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของผู้บริโภคที่ซื้อบ้านจากโครงการจัดสรรแล้วไม่ได้บ้าน และผลการดำเนินคดี ผลการเปรียบเทียบความผิด ผลการเจรจาไกล่เกลี่ยของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคย้อนหลัง 3 ปี นร 18/01/2548
131 การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นสูงของลูกจ้างระดับสูงสุด และปรับอัตราเงินเดือนให้กับลูกจ้างทุกตำแหน่งของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 04/01/2548
132 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอระดมเงินทุนระยะยาว จำนวน 39,000 ล้านบาท กค 21/12/2547
133 รายงานผลการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ) กค 12/10/2547
134 รายชื่อกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบคำตอบแล้ว จำนวน 2 เรื่อง 1.1 กระทู้ถามที่ 1142 ร. เรื่อง นโยบายและมาตรการของรัฐบาลในการส่งเสริมการอ่านหนังสือ : ศธ.มท. 1.2 กระทู้ถามที่ 1296 ร. เรื่อง นโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน : กค. นร 18/05/2547
135 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (จำนวน 8 ราย) กค 09/03/2547
136 ปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยค้างดำเนินการ นร 02/03/2547
137 การอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 8,300 ล้านบาท กค 10/02/2547
138 การจัดสรรเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (SAL) กค 28/10/2546
139 ขอปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงิน (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) รง 14/10/2546
140 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ขยายกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์เพิ่มขึ้น) และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 (กำหนดเงื่อนไขในการประกอบกิจการเกี่ยวกับการซื้อ ให้เช่า ให้เช่าซื้อโอนสิทธิหรือรับโอนสิทธิการเช่า การเช่าซื้อ ขายหรือจำหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งอสังหาริมทรัพย์) กค 16/09/2546
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี