ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 14 หน้า แสดงรายการที่ 101 - 120 จากข้อมูลทั้งหมด 274 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
101 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2551 กค 21/10/2551
102 การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล) กค 21/10/2551
103 การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 14/10/2551
104 ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... นร 15/01/2551
105 ขอความเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย "โครงการบ้านเอื้ออาทร" พม 18/12/2550
106 ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยและร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ พ.ศ. .... พม 18/12/2550
107 ขยายขอบเขตกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 11/12/2550
108 การปรับปรุงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 04/12/2550
109 การขอกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 กค 30/10/2550
110 ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] สว 17/07/2550
111 ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 และร่างระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 กษ 26/06/2550
112 รายงานผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีหนี้สินกับสถาบันการเงิน กค 06/03/2550
113 การกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 38,138 ล้านบาท กค 26/12/2549
114 การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคาร อาคารสงเคราะห์ และการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นใน คณะกรรมการธนาคารออมสิน จำนวน 5 ราย (1.นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ฯ) กค 28/11/2549
115 แต่งตั้งผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายขรรค์ ประจวบเหมาะ) กค 07/11/2549
116 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2549 กค 07/11/2549
117 ผลการประชุมการติดตามการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจและสังคมตามมติคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 นร 06/06/2549
118 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ปี 2549 กค 30/05/2549
119 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (จำนวน 8 ราย) กค 25/04/2549
120 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร สผ 27/12/2548
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี