ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 14 หน้า แสดงรายการที่ 81 - 100 จากข้อมูลทั้งหมด 277 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
81 การกู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 29/05/2555
82 การกู้เงินเพื่อทดแทนพันธบัตรเดิมที่ครบกำหนดของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 29/03/2555
83 ขอขยายระยะเวลาแสดงเจตจำนงเข้าโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท กค 07/02/2555
84 โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท กค 15/11/2554
85 มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย นร 25/10/2554
86 การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 25/10/2554
87 โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก กค 04/10/2554
88 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 กค 25/08/2554
89 ความคืบหน้าโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร (นโยบายการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่เสียชีวิตพิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้) กค 12/07/2554
90 รายงานผลการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) กค 31/05/2554
91 โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก กค 03/05/2554
92 การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานสถาบันการเงินเฉพาะกิจจากการดำเนินงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2552 และปี 2553 กค 28/03/2554
93 การกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในปีงบประมาณ 2554 จำนวน 18,000 ล้านบาท กค 28/12/2553
94 ขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจำหน่ายกิจการหรือหุ้นที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ. 2504 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กค 16/11/2553
95 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2553 กค 26/10/2553
96 การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานที่มีเงินเดือนเต็มขั้นหรือใกล้เต็มขั้นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 12/10/2553
97 แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี) กค 28/09/2553
98 การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม) กค 02/06/2553
99 การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (จำนวน 3 คน 1. นางสาวกัญญานุช สอทิพย์ ฯลฯ ) กค 20/04/2553
100 รายงานการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ประจำปีงบประมาณ 2552 กค 24/11/2552
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี