ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 14 หน้า แสดงรายการที่ 61 - 80 จากข้อมูลทั้งหมด 277 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
61 การขอกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 03/11/2558
62 การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล และนายบรรยง วิเศษมงคลชัย) กค 03/11/2558
63 การแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร มท 20/10/2558
64 มาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ กค 13/10/2558
65 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ กค 07/05/2558
66 แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์เพิ่มเติม กค 12/11/2557
67 แนวทางบรรเทาความเดือดร้อนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ กค 24/06/2557
68 การแต่งตั้งประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 22/04/2557
69 รายงานการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2556 ของกระทรวงการคลัง กค 12/11/2556
70 การกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในปีงบประมาณ 2557 จำนวน 11,000 ล้านบาท กค 01/10/2556
71 การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายธานินทร์ อังสุวรังษี) กค 19/07/2556
72 การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (จำนวน 3 คน 1. นายกฤษดา มาลีวงศ์ ฯลฯ) กค 25/06/2556
73 การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ประจำเดือนมีนาคม 2556 นร 28/05/2556
74 แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นางอังคณา ไชยมนัส) กค 05/03/2556
75 รายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2554 กค 25/12/2555
76 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ สำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2555 กค 11/12/2555
77 การกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปีงบประมาณ 2556 กค 20/11/2555
78 พิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินการ "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก (ร้อยละ 0 3 ปี)" กค 06/11/2555
79 รายงานผลการดำเนินการของกระทรวงการคลังในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย กค 28/08/2555
80 การกู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 14/08/2555
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี