ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 14 หน้า แสดงรายการที่ 41 - 60 จากข้อมูลทั้งหมด 274 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
41 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นร04 26/12/2560
42 มาตรการด้านการเงินสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กค 28/11/2560
43 การขอกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 10/10/2560
44 การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (จำนวน 7 ราย 1. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ฯลฯ) กค 25/07/2560
45 ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ 1/2560 นร11 11/04/2560
46 ขอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อขยายขอบเขตการทำธุรกิจและแก้ไขข้อขัดข้องในการดำเนินกิจการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ร่างกฎหมาย รวม 3 ฉบับ) กค 28/03/2560
47 มาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2560 กค 24/01/2560
48 โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กค 08/11/2559
49 การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (จำนวน 4 ราย 1. นายกฤษฎา บุญราช ฯลฯ) กค 01/11/2559
50 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2559 กค 26/04/2559
51 แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายฉัตรชัย ศิริไล) กค 26/04/2559
52 โครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ กค 19/04/2559
53 โครงการบ้านประชารัฐ กค 22/03/2559
54 ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี นร 09/02/2559
55 ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ 4/2558 กค 29/12/2558
56 โครงการของขวัญปีใหม่ 2559 ให้แก่ประชาชน กค 15/12/2558
57 การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนและปรับเพิ่มเงินเดือนของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 10/11/2558
58 การขอกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 03/11/2558
59 การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล และนายบรรยง วิเศษมงคลชัย) กค 03/11/2558
60 การแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร มท 20/10/2558
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี