ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 14 หน้า แสดงรายการที่ 21 - 40 จากข้อมูลทั้งหมด 274 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
21 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2 กค 22/10/2562
22 การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายปริญญา พัฒนภักดี) กค 22/10/2562
23 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการระดมทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ) กค 01/10/2562
24 ร่างกฎกระทรวงการออกและขายสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. .... กค 27/08/2562
25 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการออกและขายสลากออมทรัพย์ พ.ศ. .... กค 25/06/2562
26 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการระดมทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ) กค 04/06/2562
27 รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สว 30/04/2562
28 การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายนรินทร์ กัลยาณมิตร) กค 12/03/2562
29 การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (จำนวน 2 คน 1. พันเอก เจียรนัย วงศ์สอาด ฯลฯ) กค 12/02/2562
30 การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนและปรับเพิ่มเงินเดือนของพนักงานธนาคารออมสิน พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 05/02/2562
31 การขอกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณ 2562 กค 22/01/2562
32 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อยปาบึก ปี 2562 ของกระทรวงการคลัง กค 08/01/2562
33 ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561)] นร 20/11/2561
34 การใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อการพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ กค 04/09/2561
35 รายงานสรุปผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง ปี 2560 ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กค 03/04/2561
36 การขอกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณ 2561 กค 23/01/2561
37 การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายสมพร จิตเป็นธม และนายอวยชัย คูหากาญจน์) กค 23/01/2561
38 โครงการบ้านฅนไทย กค 03/01/2561
39 โครงการของขวัญปีใหม่ปี 2561 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ กค 26/12/2560
40 กระทรวงแรงงานส่งความสุข ปี 2561 "9 ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ" รง 26/12/2560
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี