ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 14 หน้า แสดงรายการที่ 261 - 277 จากข้อมูลทั้งหมด 277 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
261 แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 13/02/2516
262 การต่ออายุการทำงานผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 09/02/2514
263 กระทรวงกลาโหมขอทำความตกลงขอแลกเปลี่ยนที่ดินและซื้อที่ดินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ 21/07/2513
264 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอกู้เงินจากธนาคารออมสินโดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน 10/03/2513
265 ขออนุมัติให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์กู้เงินจากธนาคารออมสินโดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน 24/02/2513
266 ขอต่ออายุการทำงานของผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 10/02/2513
267 แต่งตั้งกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 01/04/2512
268 ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 02/04/2511
269 โครงการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ระบบ625เส้นในพระนครของบริษัทไทยโทรทัศน์ จำกัด 25/04/2510
270 (1) ต่อเวลาทำงานผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2) การสั่งให้ลูกจ้างออกจากราชการ 07/09/2508
271 แต่งตั้งกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 04/06/2506
272 ธนาคารอาคารสงเคาะห์ขอแลกเปลี่ยนที่ดินราชพัสดุ 10/07/2505
273 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ปลูกสร้างอาคารให้เข่าซื้อในที่ดินของสพ.ทบ. 03/06/2503
274 การสอบสวนธนาคารอุตสาหกรรมและธนาคารอาคารสงเคราะห์ 07/07/2501
275 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 23/06/2501
276 ตั้งคณะกรรมการสอบสวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของธนาคาร อาคารสงเคราะห์ 12/05/2501
277 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 29/02/2543
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี