ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 14 หน้า แสดงรายการที่ 261 - 274 จากข้อมูลทั้งหมด 274 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
261 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอกู้เงินจากธนาคารออมสินโดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน 10/03/2513
262 ขออนุมัติให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์กู้เงินจากธนาคารออมสินโดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน 24/02/2513
263 ขอต่ออายุการทำงานของผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 10/02/2513
264 แต่งตั้งกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 01/04/2512
265 ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 02/04/2511
266 โครงการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ระบบ625เส้นในพระนครของบริษัทไทยโทรทัศน์ จำกัด 25/04/2510
267 (1) ต่อเวลาทำงานผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2) การสั่งให้ลูกจ้างออกจากราชการ 07/09/2508
268 แต่งตั้งกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 04/06/2506
269 ธนาคารอาคารสงเคาะห์ขอแลกเปลี่ยนที่ดินราชพัสดุ 10/07/2505
270 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ปลูกสร้างอาคารให้เข่าซื้อในที่ดินของสพ.ทบ. 03/06/2503
271 การสอบสวนธนาคารอุตสาหกรรมและธนาคารอาคารสงเคราะห์ 07/07/2501
272 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 23/06/2501
273 ตั้งคณะกรรมการสอบสวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของธนาคาร อาคารสงเคราะห์ 12/05/2501
274 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 29/02/2543
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี