ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 13 จากทั้งหมด 14 หน้า แสดงรายการที่ 241 - 260 จากข้อมูลทั้งหมด 275 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
241 สรุปสถานการณ์ข้อพิพาทแรงงานในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด มท 19/11/2528
242 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2496 กค 21/06/2526
243 การแก้ไขอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2523 (งวดที่ 3) กค 07/06/2526
244 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอกู้เงินจากต่างประเทศ กค 23/11/2525
245 ขอความเห็นชอบให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์กู้เงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด กค 30/03/2525
246 ขอความเห็นชอบให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์กู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย กค 24/11/2524
247 การค้ำประกันพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ วงเงิน 2,000 ล้านบาท กค 17/11/2524
248 การแต่งตั้งผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 29/09/2524
249 ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 08/09/2524
250 การออกพันธบัตรจำหน่ายในประเทศของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 15/07/2523
251 ขออนุมัติเงินอุดหนุนและงบลงทุนเพิ่มเติมโครงการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมตามแผนงานปี 2522 ของการเคหะแห่งชาติ ** 01/07/2523
252 การปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 30/10/2522
253 อัตราเงินเดือนกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 30/10/2522
254 แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 20/03/2522
255 การจัดหาเงินทุนจากต่างประเทศเพื่อใช้จ่ายตามแผนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ กค 20/02/2522
256 ขออนุมัติให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์กู้เงินจากต่างประเทศ โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน 13/12/2520
257 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขออนุมัติกู้เงินจากต่างประเทศ กค 02/06/2520
258 แต่งตั้งกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์แต่งตั้งกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 25/11/2518
259 แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 13/02/2516
260 การต่ออายุการทำงานผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 09/02/2514
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี