ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 14 หน้า แสดงรายการที่ 221 - 240 จากข้อมูลทั้งหมด 275 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
221 การติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องขออนุมัติใช้งบประมาณโครงการฉุกเฉินฯ ส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือคนจนเมือง ซื้อที่ดินและสร้างที่อยู่อาศัย มท 22/10/2534
222 ขอออกพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 3,000 ล้านบาท กค 21/05/2534
223 แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 19/02/2534
224 ขออนุมัติใช้งบประมาณโครงการฉุกเฉิน ฯ ส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือคนจนเมืองซื้อที่ดินและสร้างที่อยู่อาศัย มท 29/01/2534
225 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอกู้เงินจากธนาคารออมสิน เพื่อชำระคืนเงินกู้ต่างประเทศ กค 15/10/2533
226 แต่งตั้งผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ** 23/01/2533
227 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 14/11/2532
228 แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ คค 04/03/2532
229 แต่งตั้งประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 01/11/2531
230 สรุปสถานการณ์พิพาทแรงงานที่สำคัญในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ** 03/05/2531
231 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ** 16/02/2531
232 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอกู้เงินจากธนาคารออมสินเพื่อREFINANCEเงินกู้เดิม กค 01/12/2530
233 แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 03/03/2530
234 สรุปสถานการณ์ข้อพิพาทแรงงานในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ** 17/02/2530
235 เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์จากธนาคารแห่งประเทศไทย กค 16/12/2529
236 แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ** 11/11/2529
237 สรุปสถานการณ์พิพาทแรงงานที่สำคัญในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด มท 13/05/2529
238 อัตราเงินเดือนของกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 29/04/2529
239 งบประมาณประจำปี 2529 ของการเคหะแห่งชาติ มท 11/02/2529
240 การต่ออายุสัญญากู้เงินเบิกเกินบัญชีของการเคหะแห่งชาติ มท 11/02/2529
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี