ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 14 หน้า แสดงรายการที่ 201 - 220 จากข้อมูลทั้งหมด 275 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
201 รายงานผลการกู้เงินจากตลาดเงินทุนต่างประเทศของธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กค 30/05/2538
202 การขอต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี (การเคหะแห่งชาติ) มท 28/03/2538
203 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอระดมทุนระยะยาวเพิ่ม จำนวน 10,000ล้านบาท กค 11/10/2537
204 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเคหะชุมชนเมืองใหม่แหลมฉบัง ระยะที่ 2 และโครงการความร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติกับเอกชน นร 14/06/2537
205 กระทู้ถามที่ 162 ร.เรื่อง ขอให้ส่งเสริมธนาคารออมสินและเปิดสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือชาวชนบท (ของนายนิยม วรปัญญา เสนอ) กค 17/05/2537
206 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอกู้เงิน จำนวน 4,000 ล้านบาท กค 17/05/2537
207 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ..(พ.ศ.....) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2496 กค 26/04/2537
208 การกู้เงินในรูป Samural Bond วงเงิน 20 พันล้านเยน กค 01/03/2537
209 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอออกพันธบัตรเพื่อใช้ในการให้บริการเงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ จำนวน 10,000 ล้านบาท กค 01/03/2537
210 แต่งตั้งกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ) กค 16/11/2536
211 การขอเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดีของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 12/10/2536
212 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอออกพันธบัตร จำนวน 5,000 ล้านบาท กค 28/09/2536
213 กระทู้ถามที่ 106 ร. เรื่อง ขอให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้คนในชนบทกู้เงินโดยเสียดอกเบี้ยอัตราต่ำ (กค) ของนายนิยม วรปัญญา (ลพบุรี) กค 14/09/2536
214 แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 15/04/2536
215 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอให้ทบทวนการให้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ กค 22/12/2535
216 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอกู้เงินระยะยาวจากธนาคารออมสิน จำนวน4,000 ล้านบาท และขอออกพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน4,000 ล้านบาท กค 24/11/2535
217 แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์(นายกมล จันทิมา) กค 10/11/2535
218 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอเพิ่มทุนจำนวน 150 ล้านบาท กค 17/03/2535
219 การออกพันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 4,000 ล้านบาท กค 10/03/2535
220 การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 28/01/2535
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี