ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 14 หน้า แสดงรายการที่ 181 - 200 จากข้อมูลทั้งหมด 274 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
181 ขอยกเว้นการจัดทำโครงการ/แผนงานคอมพิวเตอร์ของรัฐวิสาหกิจ กค 28/01/2540
182 ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กค 14/01/2540
183 แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 07/01/2540
184 การรายงานผลการกู้เงินในรูปพันธบัตรเงินเหรียญสหรัฐชนิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Notes) กค 17/12/2539
185 แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 15/10/2539
186 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอระดมทุนระยะยาวในประเทศ จำนวน 20,000 ล้านบาท กค 08/10/2539
187 ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นร 17/09/2539
188 การกู้เงินในรูปพันธบัตรเงินเหรียญสหรัฐชนิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว Floating Rate Notes) กค 10/09/2539
189 ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิ่มทุนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.. กค 06/08/2539
190 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ นร 05/03/2539
191 แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 27/02/2539
192 ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กค 20/02/2539
193 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอระดมทุนระยะยาว จำนวน 20,000 ล้านบาทเพื่อนำมาใช้ใน การดำเนินงานปี 2539 กค 13/02/2539
194 ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่..)พ.ศ.... กค 13/02/2539
195 รายงานผลการกู้เงินจากตลาดการเงินต่างประเทศของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 19/12/2538
196 ผลการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2538 ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 28/11/2538
197 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 14/11/2538
198 การกู้เงินจากตลาดการเงินต่างประเทศของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 22/08/2538
199 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอระดมทุนระยะยาวภายในประเทศจำนวน 10,000 ล้านบาท กค 27/06/2538
200 รายงานผลการกู้เงินจากตลาดเงินทุนต่างประเทศของธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กค 30/05/2538
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี