ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 14 หน้า แสดงรายการที่ 181 - 200 จากข้อมูลทั้งหมด 277 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
181 มาตรการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กค 27/05/2540
182 แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 29/04/2540
183 การอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสิน (เพื่อดำเนินการตามมาตรการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) กค 18/03/2540
184 ขอยกเว้นการจัดทำโครงการ/แผนงานคอมพิวเตอร์ของรัฐวิสาหกิจ กค 28/01/2540
185 ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กค 14/01/2540
186 แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 07/01/2540
187 การรายงานผลการกู้เงินในรูปพันธบัตรเงินเหรียญสหรัฐชนิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Notes) กค 17/12/2539
188 แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 15/10/2539
189 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอระดมทุนระยะยาวในประเทศ จำนวน 20,000 ล้านบาท กค 08/10/2539
190 ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นร 17/09/2539
191 การกู้เงินในรูปพันธบัตรเงินเหรียญสหรัฐชนิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว Floating Rate Notes) กค 10/09/2539
192 ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิ่มทุนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.. กค 06/08/2539
193 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ นร 05/03/2539
194 แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 27/02/2539
195 ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กค 20/02/2539
196 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอระดมทุนระยะยาว จำนวน 20,000 ล้านบาทเพื่อนำมาใช้ใน การดำเนินงานปี 2539 กค 13/02/2539
197 ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่..)พ.ศ.... กค 13/02/2539
198 รายงานผลการกู้เงินจากตลาดการเงินต่างประเทศของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 19/12/2538
199 ผลการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2538 ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 28/11/2538
200 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กค 14/11/2538
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี