ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4 หน้า แสดงรายการที่ 21 - 40 จากข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
21 ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4057 สายตากใบ-บูเก๊ะตา (เขตแดน) ตอนบ้านบูเก๊ะตา-บ้านบาโอ๊ะ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน คค 15/05/2550
22 ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าลุ่มน้ำบางนรา บางส่วนในท้องที่ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. .... ทส 01/05/2550
23 การขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช. ให้แก่ พันตำรวจเอก นพดล เผือกโสมณ ตช 24/04/2550
24 สรุปสถานการณ์อุทกภัย ภัยหนาวและคลื่นซัดชายฝั่ง (ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 25 ธันวาคม 2549) มท 26/12/2549
25 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4057 สายตากใบ - บูเก๊ะตา (เขตแดน) ตอนบ้านบูเก๊ะตา - บ้านบาโอ๊ะ พ.ศ. .... คค 28/11/2549
26 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4057 สายตากใบ-บูเก๊ะตา (เขตแดน) ตอนบ้านบูเก๊ะตา-บ้านบาโอ๊ะ พ.ศ. .... คค 31/01/2549
27 การเร่งรัดดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินคดีในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นร 26/07/2548
28 การมอบเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากกรณีตากใบ จังหวัดนราธิวาส นร 03/05/2548
29 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน รวม 4 ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลเจ๊ะเห และตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ....) คค 19/04/2548
30 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน รวม 4 ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางกระบือ และตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. ....) คค 19/04/2548
31 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน รวม 4 ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 116 สายทางเลี่ยงเมืองป่าซาง ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 (สะปุ๋ง) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (สามหลัง) พ.ศ. .... ในท้องที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน และอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่) คค 19/04/2548
32 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน รวม 4 ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลป่าแมต ตำบลในเวียง และตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พ.ศ. ....) คค 19/04/2548
33 ค่าใช้จ่ายสำหรับเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากกรณีตากใบ จังหวัดนราธิวาส นร 29/03/2548
34 ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการอิสระกรณีตากใบ นร 28/12/2547
35 สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกระทรวงกลาโหม (ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2547) กห 09/11/2547
36 แต่งตั้งกรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (จำนวน 9 ราย) นร 02/11/2547
37 การประกาศใช้กฎอัยการศึก กห 02/03/2547
38 ขออนุมัติวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ค่าจ้างก่อสร้างคันกันคลื่นเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในแม่น้ำตากใบในเขต โครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก) กษ 26/08/2546
39 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังริมทรัพย์ ในท้องที่ตำลบเจีะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ..... นร 03/09/2545
40 ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าลุ่มน้ำบางนราบางส่วนในท้องที่ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. .... กษ 20/08/2545
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี