ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า แสดงรายการที่ 1 - 4 จากข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
1 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ที่จัดซื้อในโครงการระยะที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569 กค. 12/01/2564
2 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศาลปกครอง ศป. 12/01/2564
3 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สผผ. 12/01/2564
4 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศร. 12/01/2564
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี