ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 6084 หน้า แสดงรายการที่ 161 - 180 จากข้อมูลทั้งหมด 121673 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
161 การเร่งรัดกระบวนการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตป่าสงวนเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง นร. 14/05/2567
162 ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสิ่งแวดล้อม น้ำและการเกษตรแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร กษ. 14/05/2567
163 การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียว่าด้วยการหารือทางการเมือง กต. 14/05/2567
164 เรื่องสืบเนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ นร. 14/05/2567
165 แนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน สคทช 14/05/2567
166 มาตรการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ปี 2566/67 พณ. 14/05/2567
167 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เกี่ยวกับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ EEC Visa แนวทางการให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) สกพอ. 14/05/2567
168 ผลการประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร) เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 และวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 นร.11 สศช 14/05/2567
169 ร่างกฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่ตำบลธงชัย และตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. .... ทส. 14/05/2567
170 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธนรัช จงสุทธานามณี) กต. 14/05/2567
171 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ และนายภูผา ลิกค์) กษ. 14/05/2567
172 การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (1. นางสาวธีราภา ไพโรหกุล ฯลฯ จำนวน 5 ราย) นร.04 14/05/2567
173 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น (1. นายณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ฯลฯ จำนวน 4 คน) พณ. 07/05/2567
174 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ และนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง) มท. 07/05/2567
175 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (1. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ฯลฯ รวม 7 คน) ทส. 07/05/2567
176 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์) พณ. 07/05/2567
177 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. .... มท. 07/05/2567
178 ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน พ.ศ. .... คค. 07/05/2567
179 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ เพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ศธ. 07/05/2567
180 ผลการเดินทางเข้าร่วมการประชุม Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) ครั้งที่ 16 และการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรเบอร์ลิน ครั้งที่ 16 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กษ. 07/05/2567
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี