ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 6030 หน้า แสดงรายการที่ 141 - 160 จากข้อมูลทั้งหมด 120591 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
141 การดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองที่ต้องออกตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ ทส. 07/11/2566
142 การกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 นร. 07/11/2566
143 การเร่งรัดโครงการเหมืองแร่โพแทช นร. 07/11/2566
144 การประชุมคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลในการจัดทำมาตรการที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านมลพิษจากพลาสติก รวมทั้งสิ่งแวดล้อมทางทะเล ครั้งที่ 3 ณ สาธารณรัฐเคนยา ทส. 07/11/2566
145 การเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่เดินทางกับจากรัฐอิสราเอล นร. 07/11/2566
146 สรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 43 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง กต. 07/11/2566
147 นายกรัฐมนตรีลากิจในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นร. 07/11/2566
148 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายอินทพร จั่นเอี่ยม) พศ. 07/11/2566
149 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ) นร.14 07/11/2566
150 การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายอุเมสนัส ปานเดย์) นร.04 07/11/2566
151 การบรรจุและแต่งตั้งผู้ออกจากราชการกลับเข้ารับราชการประเภทบริหารระดับสูง (นายวิทยา ยาม่วง) คค. 31/10/2566
152 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (1. นายศุภกิจ บุญศิริ ฯลฯ จำนวน 4 ราย) อก. 31/10/2566
153 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายสรพงค์ ศรียานงค์) นร.08 31/10/2566
154 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (นายกริชเพชร ชัยช่วย) คค. 31/10/2566
155 ผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ประจำปี พ.ศ. 2566 กษ. 31/10/2566
156 ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 รง. 31/10/2566
157 แนวทางการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน นร.01 31/10/2566
158 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สว. 31/10/2566
159 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี) นร.04 31/10/2566
160 รายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (เรื่อง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ) สผผ. 31/10/2566
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี