ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6084 จากทั้งหมด 6093 หน้า แสดงรายการที่ 121661 - 121680 จากข้อมูลทั้งหมด 121841 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
121661 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขระเบียบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 03/02/2501
121662 การประชุมคณะมนตรี สปอ. ครั้งที่ 4 ณ กรุงมะนิลา 03/02/2501
121663 ร่างพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งองค์การเหมืองแร่ พ.ศ. .... 03/02/2501
121664 ICA กรุงวอชิงตันและมหาวิทยาลัยอินเดียนา ขอยืดอายุสัญญาไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 1958 03/02/2501
121665 การยกเลิกปิดแสตมป์ ก.ศ.ส. 29/01/2501
121666 ฐานะการเงินและการคลัง 29/01/2501
121667 การพิจารณาการอนุญาตผูกขาดให้บริษัทป่าไม้ประจำจังหวัด 29/01/2501
121668 การให้ความร่วมมือและการปฏิบัติตนของข้าราชการในการเลือกตั้ง 28/01/2501
121669 เงินสมนาคุณของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 27/01/2501
121670 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น ๆ ที่ให้แก่ราชการผู้ถูกพักราชการ พ.ศ. .... 27/01/2501
121671 การทำสัญญาจ้างเหมาบริษัทช่างและบริษัทรับเหมาก่อสร้างอเมริกันดำเนินการก่อสร้าง ทางหลวงแผ่นดินและสะพานตามโครงการช่วยเหลือของ ไอ.ซี.เอ. 27/01/2501
121672 เขาพระวิหาร 27/01/2501
121673 เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการประจำปี 2501 22/01/2501
121674 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลหนองไม้แดง ตำบลบางทราย ตำบลบ้านสวน ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 25... 20/01/2501
121675 ร่างพระราชบัญญัติรายได้สุขาภิบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.... 20/01/2501
121676 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 15/01/2501
121677 การวางระเบียบมัดจำและปรับตามระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้างและการพัสดุ พ.ศ. 2498 15/01/2501
121678 การอนุมัติตัวบุคคลในการไปประชุม ณ ต่างประเทศ 15/01/2501
121679 การอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรเกี่ยวกับการทะเบียบราษฎร มท 15/01/2501
121680 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวง ในกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2501 15/01/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี