ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6076 จากทั้งหมด 6086 หน้า แสดงรายการที่ 121501 - 121520 จากข้อมูลทั้งหมด 121706 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
121501 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปประชุมและเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ 19/02/2501
121502 การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่ถึงแก่กรรมในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ 19/02/2501
121503 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปประชุมและเจรจาธุระกิจในต่างประเทศ กค 19/02/2501
121504 ขอความร่วมมือให้หน่ายราชการ องค์การ และบริษัทของรัฐบาลสั่งจ้างทำหรือสั่งซื้อเครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์โทรศัพท์ทุกชนิดจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยแต่แห่งเดียว คค 19/02/2501
121505 การปูนบำเหน็จข้าราชการ 19/02/2501
121506 การเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับลุกเซมเบอร์ก 12/02/2501
121507 การเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแองการา 12/02/2501
121508 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 12/02/2501
121509 ข้อบังคับร่วมระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว ว่าด้วยการควบคุมทางศุลกากร 05/02/2501
121510 ขอให้เร่งรัดการตอบข้อถามของคณะสำรวจเศรษฐกิจของธนาคารโลก 05/02/2501
121511 การพิจารณาตั้งกิ่งอำเภอภูกระดึง 05/02/2501
121512 การส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัวและอุตสาหกรรมขนาดย่อมโดยวิธีให้กู้เงินและเช่าซื้อเครื่องจักร 05/02/2501
121513 ที่ดินบริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้า 05/02/2501
121514 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2498 บังคับในเขตเทศบาล ทุกเทศบาลตลอดราชอาณาจักร พ.ศ. 2501 05/02/2501
121515 ขอเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนโรงงานกระสอบป่าน 05/02/2501
121516 ขอให้เร่งรัดการตอบข้อถามของคณะสำรวจเศรษฐกิจของธนาคารโลก 05/02/2501
121517 การปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการจัดซื้อพัสดุ 05/02/2501
121518 การส่งเสริมสวัสดิการของข้าราชการ 05/02/2501
121519 ยกเว้นเงินอากรเครื่องจักรและวัสดุที่นำเข้ามาใช้กับโรงงานซึ่งได้รับการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2497 05/02/2501
121520 การประมูลเงินค่าธรรมเนียมพิเศษการต้มกลั่นสุรา 03/02/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี