ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6070 จากทั้งหมด 6086 หน้า แสดงรายการที่ 121381 - 121400 จากข้อมูลทั้งหมด 121705 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
121381 (1)นโยบายการทำป่าไม้สัก (2)ไม้สักของไทยที่ส่งไปยังประเทศพม่า 23/06/2501
121382 กำจัดกวาดล้างไข้มาเลเรีย 23/06/2501
121383 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 23/06/2501
121384 สถานที่ทำงานกรมโยธาธิการ 23/06/2501
121385 รายงานผลการสอบสวนกิจการของบริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด 18/06/2501
121386 ขออนุมัติแต่งตั้ง หลวงภัทรวาที เอกอัครราชทูต ณ. กรุงการาจี เป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศตุรกี อีกตำแหน่งหนึ่ง 16/06/2501
121387 การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดบางจังหวัด 16/06/2501
121388 การปรับปรุงสโมสรข้าราชการ 11/06/2501
121389 การวินิจฉัยสมาชิกสภาพแห่งสภาผู้แทนราษฎรของศาลฏีกา 11/06/2501
121390 ขอให้ด่านศุลกากรเป็นราชการบริหารส่วนกลาง 11/06/2501
121391 กองทุนพิเศษเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศที่ยังไม่พัฒนา 11/06/2501
121392 ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 25.. 11/06/2501
121393 การปรับปรุงพิกัดอัตราอากรขาเข้า 11/06/2501
121394 ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 09/06/2501
121395 ขอเงินค่าป้องกันอหิวาตกโรคเพิ่มเติม 09/06/2501
121396 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พร้อมด้วยร่างพระราชกฤษฎีกา และร่างกฎกระทรวง 09/06/2501
121397 ร่างกฎกระทรวงขึ้นอัตราค่าธรรมเนียม 09/06/2501
121398 บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด และบริษัทหินอ่อน จำกัด ขอสัมปทานหินอ่อน 09/06/2501
121399 กำหนดหลักสูตรการสอนเลื่อนชั้นข้าราชการตามความในมาตรา 58 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 04/06/2501
121400 ขอให้หน่วยราชการจ้างหรือซื้อเครื่องใช้ประจำสำนักงานจากกรมราชทัณฑ์ ทัณฑสถาน หรือหอสินนค้ากลางกรมราชทัณฑ์ 04/06/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี