ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6069 จากทั้งหมด 6086 หน้า แสดงรายการที่ 121361 - 121380 จากข้อมูลทั้งหมด 121705 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
121361 (1)รายงานผลการสอบสวนบริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด (2)บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด ขอให้ค้ำประกันเงินกู้จากธนาคารออมสิน 07/07/2501
121362 การแก้ไขพระราชบัญญัติอากรการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2488 02/07/2501
121363 ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมกสิกรรม กระทรวงเกษตร พ.ศ. 25.. 02/07/2501
121364 ระเบียบการจ่ายเงินงบประมาณ กค 02/07/2501
121365 ขอทุนสำหรับโรงเรียนเตรียมแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 02/07/2501
121366 ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 25.. และร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. 25..) ออกตามความใน พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 25.. (ว่าด้วยกำหนดการแจ้งความ) 02/07/2501
121367 ร่างพระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 02/07/2501
121368 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย วิธีการเก็บค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. .... 02/07/2501
121369 การจัดเวรรักษาราชการประจำสถานที่ราชการ นร 02/07/2501
121370 การช่วยเหลือชาวนาเกลือ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 02/07/2501
121371 ระเบียบการจ่ายเงินงบประมาณ 02/07/2501
121372 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการที่ปรึกษา ขององค์การ อุตสาหกรรมห้องเย็น 30/06/2501
121373 เงินสมนาคุณของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 30/06/2501
121374 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทำประมวลกฎหมายเลือกตั้ง 30/06/2501
121375 เจ้าขุนศึกและครอบครัวเดินทางมาประเทศไทย 30/06/2501
121376 อนุมัติให้องค์การค้าของคุรุสภามีสิทธิสั่งกระดาษโดยตรงจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการพิมพ์แบบเรียน แบบพิมพ์ 30/06/2501
121377 กิจการและฐานะการเงินขององค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 25/06/2501
121378 การบูรณะตำบลลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี 25/06/2501
121379 ที่ดินปลูกสร้างโรงเรียนแพทย์เชียงใหม่ 25/06/2501
121380 (1)การเปิดอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 75 (2)การถ่ายทอดเสียงในวันเปิดอภิปรายทั่วไป 23/06/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี