ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6068 จากทั้งหมด 6086 หน้า แสดงรายการที่ 121341 - 121360 จากข้อมูลทั้งหมด 121705 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
121341 ระงับการตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการกองและผู้ช่วยผู้อำนวยการกอง 30/07/2501
121342 การนำเงินเลื่อนขั้นของแผนกอื่นมาเลื่อนอันดับ 30/07/2501
121343 เงินเดือนอัตราว่าง 30/07/2501
121344 การปรับปรุงถนนพหลโยธิน 28/07/2501
121345 หนี้สินรายบริษัท เจมส์ แมคคี ของบริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด 28/07/2501
121346 บริษัทกรุพพ์ทำการสำรวจเพื่อการจัดตั้งโรงงานถลุงเหล็ก 28/07/2501
121347 ให้ส่วนราชการ องค์การ และหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) ในการซ่อมรถยนตร์ 23/07/2501
121348 สัญญาฉบับใหม่ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยอินเดียนา 23/07/2501
121349 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมวิสามัญศึกษา ในกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2501 23/07/2501
121350 การโอนโรงเรียนประถมศึกษาให้แก่เทศบาล 23/07/2501
121351 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจำพวก พุทธศักราช 2479 พ.ศ. 25.. 21/07/2501
121352 ร่างพระราชบัญญัติสงเคราะห์บุคคลวัยรุ่น พ.ศ. 25.. 21/07/2501
121353 พิธีอาสาฬหบูชา 21/07/2501
121354 พิธีอาสาฬหบูชา 21/07/2501
121355 การพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระศพ กรมหลวงทิพยรัตนสิริฏกุลินี 21/07/2501
121356 แต่งตั้งกรรมการบริหารกิจการ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ ขององค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น 16/07/2501
121357 ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนของป่าหวงห้ามบางชนิด พ.ศ. 25.. 16/07/2501
121358 การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 16/07/2501
121359 ถนนสายเชื่อมระหว่างบริเวณอาคารสงเคราะห์ ถนนดินแดงกับบริเวณอาคารสงเคราะห์ ตำบลสามเสนนอก อำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร ชำรุด 07/07/2501
121360 การสอบสวนธนาคารอุตสาหกรรมและธนาคารอาคารสงเคราะห์ 07/07/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี