ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6067 จากทั้งหมด 6076 หน้า แสดงรายการที่ 121321 - 121340 จากข้อมูลทั้งหมด 121505 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
121321 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 25.. 03/02/2501
121322 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 03/02/2501
121323 กำหนดวันพุธเป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติ 03/02/2501
121324 เงินเดือนอัตราว่าง 03/02/2501
121325 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขระเบียบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 03/02/2501
121326 การประชุมคณะมนตรี สปอ. ครั้งที่ 4 ณ กรุงมะนิลา 03/02/2501
121327 ร่างพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งองค์การเหมืองแร่ พ.ศ. .... 03/02/2501
121328 ICA กรุงวอชิงตันและมหาวิทยาลัยอินเดียนา ขอยืดอายุสัญญาไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 1958 03/02/2501
121329 การยกเลิกปิดแสตมป์ ก.ศ.ส. 29/01/2501
121330 ฐานะการเงินและการคลัง 29/01/2501
121331 การพิจารณาการอนุญาตผูกขาดให้บริษัทป่าไม้ประจำจังหวัด 29/01/2501
121332 การให้ความร่วมมือและการปฏิบัติตนของข้าราชการในการเลือกตั้ง 28/01/2501
121333 เงินสมนาคุณของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 27/01/2501
121334 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น ๆ ที่ให้แก่ราชการผู้ถูกพักราชการ พ.ศ. .... 27/01/2501
121335 การทำสัญญาจ้างเหมาบริษัทช่างและบริษัทรับเหมาก่อสร้างอเมริกันดำเนินการก่อสร้าง ทางหลวงแผ่นดินและสะพานตามโครงการช่วยเหลือของ ไอ.ซี.เอ. 27/01/2501
121336 เขาพระวิหาร 27/01/2501
121337 เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการประจำปี 2501 22/01/2501
121338 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลหนองไม้แดง ตำบลบางทราย ตำบลบ้านสวน ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 25... 20/01/2501
121339 ร่างพระราชบัญญัติรายได้สุขาภิบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.... 20/01/2501
121340 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 15/01/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี