ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6066 จากทั้งหมด 6086 หน้า แสดงรายการที่ 121301 - 121320 จากข้อมูลทั้งหมด 121706 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
121301 ร่างพระราชบัญญัติกู้เงินตามโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ พ.ศ. .... 27/08/2501
121302 บริษัทน้ำมันขอขึ้นราคาน้ำมัน 25/08/2501
121303 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาค้นคว้าหาวิธีที่จะทำนุบำรุงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 25/08/2501
121304 ร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 20/08/2501
121305 ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 25.. 18/08/2501
121306 บริษัทอุตสาหกรรมด้ายไทย จำกัด ขอให้ห้ามสั่งด้ายต่างประเทศขนาดต่ำกว่าเบอร์ 40 เข้ามาในประเทศ 18/08/2501
121307 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดประเภท ขนาด และเงื่อนไขของกิจการอุตสาหกรรมที่จะได้รับการส่งเสริม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2501 18/08/2501
121308 ขอให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไปตรวจบัญชีบริษัทไทยเดินเรือทะเล จำกัด 18/08/2501
121309 การจัดตั้งแแผนกคดีเด็กและเยาวชนขึ้นที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ 18/08/2501
121310 อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี 13/08/2501
121311 สถานตากอากาศบางปู 11/08/2501
121312 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ กรมประชาสงเคราะห์ ในกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2501 11/08/2501
121313 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวง ในกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... 11/08/2501
121314 การสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่สาย 06/08/2501
121315 การจ่ายค่าจ้างในวันกรรมกรแห่งชาติและวันปีใหม่ 06/08/2501
121316 ขออนุมัติหลักการจัดตั้งโรงเรียนผดุงครรภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 06/08/2501
121317 ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม พ.ศ. .... 06/08/2501
121318 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการสาธารณูปโภค ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 พ.ศ. 25.. 06/08/2501
121319 ร่างพระราชบัญญัติควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช 2501 06/08/2501
121320 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่ พระพุทธศักราช 2461 06/08/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี