ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6065 จากทั้งหมด 6086 หน้า แสดงรายการที่ 121281 - 121300 จากข้อมูลทั้งหมด 121706 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
121281 การดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องบินแบบซุเปอร์คอรสเตลเลชั่น 10/09/2501
121282 ขออนุมัติขายเครื่องบินสุเปอร์ ยี จำนวน 3 เครื่อง 10/09/2501
121283 นโยบายการตั้งรายจ่ายในงบประมาณประจำปี 2502 กค 08/09/2501
121284 ร่างพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 08/09/2501
121285 การส่งรายงานแสดงยอดเงิน รับ - จ่าย และคงเหลือของเงินกู้สวัสดิการ 03/09/2501
121286 ขอเก็บพิมพ์ลายนิ้วมือข้าราชการ 03/09/2501
121287 ขอปรับอัตราเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ผอ.กอง สปอ. 03/09/2501
121288 ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 03/09/2501
121289 เงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเด็ก 03/09/2501
121290 อัตราอากรสลักเกลียวต่อราง 01/09/2501
121291 ฐานะของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ 01/09/2501
121292 ประมวลความต้องการของจังหวัดต่าง ๆ ตามข้อเสนอของสมาชิกพรรคชาติสังคม 01/09/2501
121293 บริษัทเดินอากาศไทย จำกัด ขออนุมัติซื้อเครื่องบิน ดี.ซี.3 01/09/2501
121294 แก้ไขพระราชบัญญัติการไฟฟ้ายันฮี 01/09/2501
121295 พระราชบัญญติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 01/09/2501
121296 การก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 27/08/2501
121297 การนำเงินเลื่อนขั้นของแผนกอื่นมาเลื่อนอันดับ 27/08/2501
121298 ความร่วมมือกับรัฐบาลสหพันธรัฐเยอรมันในการจัดตั้งโรงเรียนเทคนิค 27/08/2501
121299 การขอยกเว้นภาษีในการส่งเครื่องอุปกรณ์เครื่องมือในการสำรวจแหล่งแร่เหล็ก 27/08/2501
121300 บริษัทเหมืองแร่บูรพาเศรษฐกิจ จำกัด ขอส่งภาชนะดีบุกผสม ออกนอกประเทศ 27/08/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี