ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6063 จากทั้งหมด 6086 หน้า แสดงรายการที่ 121241 - 121260 จากข้อมูลทั้งหมด 121707 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
121241 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. .....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่าพุทธศักราช 2481 (กำหนดป่านาอิน-นายาง จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นป่าสงวนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติแล้ว 01/10/2501
121242 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 (กำหนดป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นป่าสงวนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวัดที่ดินแห่งชาติแล้ว) 01/10/2501
121243 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลชมภู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ. 25... 01/10/2501
121244 นางรำไพ นิธิอุทัย ขออนุญาตทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่สุขาภิบาลตำบลนาทวีอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 01/10/2501
121245 นายไสว โสรัต ขอต่ออายุการทำการไฟฟ้าชั่วคราวที่ตำบลจะแนะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส มีกำหนด 5 ปี (กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาต) 01/10/2501
121246 ขออนุมัติโอนสัมปทานการไฟฟ้าอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ให้แก่นายไพโรจน์ โอสถเจริญผล (ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุญาต) 01/10/2501
121247 (1)นายทหารผู้ได้ปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตและเข้ารับราชการทหารตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึก วิชาทหารขอเข้ารับราชการกรมมหาดไทย (2)ขอผ่อนผันให้นายทหารผู้ได้ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต และข้าราชการทหารตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการฝึกวิชาทหารได้กลับเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข 01/10/2501
121248 ขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ให้นายทหารต่างประเทศ 01/10/2501
121249 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณประจำปี2501 01/10/2501
121250 การรวมการขนส่งทางบก 01/10/2501
121251 แต่งตั้งผู้อำนวยการ อ.จ.ส. 01/10/2501
121252 การเปิดสถานกงสุลกิติมศักดิ์ประจำกรุงเวียนนา 24/09/2501
121253 ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. .... 24/09/2501
121254 การขึ้นค่าระวางสินค้าของบริษัทเรือเดินทะเล 24/09/2501
121255 การเบิกจ่ายค่าแรงล่วงเวลาให้แก่ผู้ที่อยู่เวรรักษาราชการ 24/09/2501
121256 สัญญาบำรุงรักษาร่องน้ำของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 24/09/2501
121257 การช่วยเหลือชาวนาเกลืออำเภอบ้านแหลม และเรื่องเกลือ 22/09/2501
121258 ให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติในวันพุธเพียง 1 วัน นร 22/09/2501
121259 การช่วยเหลือโรงเรียนราษฎร์ 22/09/2501
121260 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมประมวลราชการแผ่นดิน ทบวงคณะรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ในสังกัดคณะรัฐมนตรี พ.ศ. .... 22/09/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี