ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6057 จากทั้งหมด 6070 หน้า แสดงรายการที่ 121121 - 121140 จากข้อมูลทั้งหมด 121384 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
121121 การจัดงานฉลองวันกรรมกรสากล (เมย์เดย์) 23/04/2501
121122 คณะกรรมการสอบสวนบุคคลและกิจการของบริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 21/04/2501
121123 บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด 21/04/2501
121124 (1)ราคาปูนซิเมนต์ (2)ทางหลวงจากพระนคร-จังหวัดตาก (3)งบประมาณค่าใช้จ่ายเมื่อฝนแล้ง 21/04/2501
121125 การช่วยเหลือราษฏรในจังหวัดสุรินทร์ 21/04/2501
121126 ร่างพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. .... 18/04/2501
121127 ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล 18/04/2501
121128 การจัดระเบียบในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ 09/04/2501
121129 ขออนุมัติให้ กขส. ดำเนินงานอบรมข้าราชการ 07/04/2501
121130 การยกเลิกพระราชบัญญัติประกันสังคม 07/04/2501
121131 ร่างพระราชบัญญัติระบบเงินตราชั่วคราว (ฉบับที่ 7) พ.ศ. .... 07/04/2501
121132 ระเบียบการลาของข้าราชการพลเรือน 02/04/2501
121133 เงินเดือนอัตราว่าง 02/04/2501
121134 เงินเดือนอัตราว่าง 02/04/2501
121135 เสด็จ ฯ ประทับแรมพระราชวังไกล 02/04/2501
121136 (1)บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด (2)ตั้งคณะกรรมการสอบสวนบุคคลและกิจการของบริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ จำกัด (3)การขายเครื่องบินแบบ Supper G. 02/04/2501
121137 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 02/04/2501
121138 การขออนุญาตจดทะเบียนสมาคมสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาไทย ศธ2 31/03/2501
121139 ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. .... 31/03/2501
121140 การโอนโรงเรียนประถมศึกษาให้แก่เทศบาล 31/03/2501
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี