ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6050 จากทั้งหมด 6086 หน้า แสดงรายการที่ 120981 - 121000 จากข้อมูลทั้งหมด 121707 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120981 คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 01/05/2502
120982 การปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินบางประการ 01/05/2502
120983 การตรวจร่างสัญญาภาษาต่างประเทศ 01/05/2502
120984 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติ พื้นความรู้ และวิธีสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ ในกรมศิลปากร สำหรับส่วนราชการที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. .... 01/05/2502
120985 การค้ำประกันหนี้สินของบริษัทที่รัฐบาลถือหุ้นเกินกว่า 50% 01/05/2502
120986 ร่างพระราชกฤษฏีกาส่วนราชการกรมโลหกิจ กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 01/05/2502
120987 ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม พ.ศ. .... 01/05/2502
120988 การลงทุนทำไร่ฝ้าย โรงงานปั่นด้าย และทอผ้า ของกลุ่มมูนโยส 01/05/2502
120989 ให้ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยพ้นจากตำแหน่ง 01/05/2502
120990 ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พ.ศ. 25... 01/05/2502
120991 การให้ความช่วยเหลือทางแพทย์แก่ประเทศลาว 01/05/2502
120992 การสร้างทางสายกรุงเทพฯ - สระบุรี 01/05/2502
120993 การจัดซื้อที่ดินสร้างพุทธมณฑล 01/05/2502
120994 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 01/05/2502
120995 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 01/05/2502
120996 รองเลขาธิการอีคาเฟ่ 01/05/2502
120997 ค่าทดแทนของลูกจ้าง 01/05/2502
120998 ให้เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาประจำกระทรวง 01/05/2502
120999 ขออนุมัติส่งผู้แทนไปร่วมประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ณ กรุงปารีส 01/05/2502
121000 ขออนุมัติการปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินบางประการ 01/05/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี