ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6049 จากทั้งหมด 6086 หน้า แสดงรายการที่ 120961 - 120980 จากข้อมูลทั้งหมด 121707 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120961 การจัดส่งชาวเวียดนามในประเทศไทยกลับประเทศ 13/05/2502
120962 การจัดหารายได้ (เลิกการประนีประนอม) 13/05/2502
120963 (1) นิมนต์พระพิมลธรรมไปร่วมประชุมขบวนการ เอม. อาร์. เอ. ณ ประเทศญี่ปุ่น (2) คณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาค้นว้าหาวิธีที่จะทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา 06/05/2502
120964 ร่างความตกลงว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 06/05/2502
120965 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 ในเขตเทศบาลตำบลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. .... 06/05/2502
120966 ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการใช้เครื่องหมายราชองครักษ์ ฉบับที่ .. 06/05/2502
120967 ค่ารับรองเกี่ยวแก่การกู้ยืมเงิน กค 06/05/2502
120968 ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบ ราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 06/05/2502
120969 เทศบาลท่าเรือเก็บค่าไฟฟ้าแพง 06/05/2502
120970 การย้ายวัดกลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 06/05/2502
120971 อาราธนาพระสงฆ์ไทยไปร่วมพิธีอุปสมบทพระภิกษุอินโดนีเซีย 06/05/2502
120972 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะไปราชการต่างประเทศ 06/05/2502
120973 แต่งตั้งข้าราชการไปประจำต่างประเทศ 06/05/2502
120974 การจัดตั้งจังหวัดยะโสธร 01/05/2502
120975 สถานอบรมและฝึกอาชีพของอันธพาล 01/05/2502
120976 การส่งโค กระบือ ไปจำหน่ายต่างประเทศ 01/05/2502
120977 การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับความช่วยเหลือจาก ไอ.ซี.เอ. 01/05/2502
120978 การขุดลอกคลอง 01/05/2502
120979 การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 01/05/2502
120980 ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสัญญาเช่าที่ดิน 01/05/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี