ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6048 จากทั้งหมด 6086 หน้า แสดงรายการที่ 120941 - 120960 จากข้อมูลทั้งหมด 121707 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120941 การศึกษาในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 20/05/2502
120942 ตำแหน่งพนักงานวิจัย (RESEARCH OFFICER) ในสำนักงานวิจัย องค์การ สปอ. 20/05/2502
120943 การศึกษาในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 20/05/2502
120944 การส่งเสริมการเลี้ยงเป็ด 20/05/2502
120945 การจัดส่งชาวญวนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองกลับประเทศเวียดนามเหนือ 20/05/2502
120946 ขออนุมัติกู้เงินเพื่อพัฒนาการอุตสาหกรรมทำแก้ว 20/05/2502
120947 ร่างพระราชบัญญัติกู้เงินตามโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ พ.ศ. .... (การกู้เงินตามโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ) 20/05/2502
120948 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดประเภท ขนาด และเงื่อนไขของกิจการอุตสาหกรรมที่จะได้รับการส่งเสริม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 25.. 20/05/2502
120949 ขออนุมัติหลักการการเลื่อนชั้นราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้สอบคัดเลือกเป็นชั้นโทและชั้นเอก ได้เป็นกรณีพิเศษ 13/05/2502
120950 การประชุมคณะมนตรีดีบุกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 18 และรายชื่อคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมประชุม 13/05/2502
120951 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2502 และ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2502 13/05/2502
120952 ค่าใช้จ่ายสำหรับกองทหารยามฉุกเฉินของสหประชาชาติ 13/05/2502
120953 นโยบายทางการเมืองสำหรับพม่าและไทยใหญ่ 13/05/2502
120954 การยกฐานะสถานอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์น ขึ้นเป็นสถานเอกอัครราชทูต 13/05/2502
120955 (1) การปรับปรุงธนาคารเกษตร จำกัด (2) ธนาคารเกษตร จำกัด 13/05/2502
120956 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. ....) และ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกู้เงิน เพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. 2499 13/05/2502
120957 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรพร้อมด้วยพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง 13/05/2502
120958 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 13/05/2502
120959 ร่างประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่องผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าที่ห้ามจำหน่ายตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 53 ประเภทและสมุนไพรสำหรับใช้รักษาโรค 13/05/2502
120960 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้แทนสำรองฝ่ายไทยในคณะกรรมการดำเนินงานประจำขององค์การ สปอ. 13/05/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี