ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6046 จากทั้งหมด 6086 หน้า แสดงรายการที่ 120901 - 120920 จากข้อมูลทั้งหมด 121705 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120901 การสอบสวนธนาคารอุตสาหกรรม 08/06/2502
120902 บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ขอตั้งโรงงานบดซีเมนต์ภาคใต้ 08/06/2502
120903 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และเงินประเภทที่จ่ายเป็นลักษณะเงินเดือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 08/06/2502
120904 เขตกั้นน้ำเค็มชายทะเล จังหวัดสมุทรปราการ 08/06/2502
120905 เจ้าหญิงอาเล็กซานดรา แห่ง เคนต์ มีความประสงค์จะเสด็จมาเยี่ยมประเทศไทย 08/06/2502
120906 กำหนดบริเวณที่พักอาศัย 03/06/2502
120907 ประวัติของ นายยูลิโอ มูโญซ ราโมเนต์ 03/06/2502
120908 ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 03/06/2502
120909 การจัดส่งชาวญวนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองกลับประเทศเวียดนามเหนือ 03/06/2502
120910 การสงเคราะห์ชาวเขาและการป้องกันการปลูกฝิ่น 03/06/2502
120911 ขอต่อเวลาราชการ 03/06/2502
120912 แต่งตั้งผู้อำนวยการส่วนการปกครองท้องถิ่นและผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนและเลือกตั้ง กรมมหาดไทย 03/06/2502
120913 ร่างประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่อง ผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าที่ห้ามจำหน่าย ตามประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 53) 03/06/2502
120914 รายงานสถานการณ์ในการเรียกเก็บภาษีอากร และเงินผลประโยชนที่เรียกเก็บได้ในระยะ 3 เดือน ในปี 2502 03/06/2502
120915 อำนาจหน้าที่การพิจารณาคำขอลงทุนอุตสาหกรรม 03/06/2502
120916 การเชิญชวนเอกชนมาลงทุนปลูกสร้างอาคารสงเคราะห์ 03/06/2502
120917 การชำระเงินสด งวดที่ 5 ตามความตกลงเรื่องเงินเยนพิเศษ 03/06/2502
120918 เสนอร่างพระราชบัญญัติ 03/06/2502
120919 รายงานพฤติการณ์ของสหกรณ์ขายข้าวและพืชผล เชียงใหม่ จำกัดสินใช้ 03/06/2502
120920 วิธีการป้องกันการลักลอบนำทองเข้ามาในราชอาณาจักรโดยการลดพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าและภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ 03/06/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี