ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6045 จากทั้งหมด 6086 หน้า แสดงรายการที่ 120881 - 120900 จากข้อมูลทั้งหมด 121705 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120881 เงินทุนสำหรับดำเนินงานของธนาคารเกษตร จำกัด 17/06/2502
120882 ขยายกำหนดการยื่นบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือน 17/06/2502
120883 เสนอร่างสัญญาส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตยา กับ บริษัทเมอร์ค ช๊าร์พ แอนด์ โดม และบริษัท ดูเม็กซ์ 17/06/2502
120884 พม่าขอยกฐานะสถานกงสุลที่จะเปิดที่เชียงใหม่ 17/06/2502
120885 รัฐบาลจีนคณะชาติเชิญคณะทูตเศรษฐกิจไทยไปเยือนไต้หวัน 17/06/2502
120886 เครื่องบินพม่าบินเข้ามายิงปืนในเขตไทย 17/06/2502
120887 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. 25..) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2497 10/06/2502
120888 คนชาติของประเทศคอมมิวนิสต์หรือบริวารคอมมิวนิสต์ที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทยขอรับการตรวจลงตรา 10/06/2502
120889 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตและอัครราชทูตไทยประจำประเทศต่าง ๆ 10/06/2502
120890 (1) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. .... (2) พระราชบัญญัติพิเศษเกี่ยวแก่การเพิ่มโทษเจ้าหน้าที่องค์การ ฯลฯ ที่กระทำการทุจริต หรือคอรับชั่น 10/06/2502
120891 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 10/06/2502
120892 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 10/06/2502
120893 องค์การศึกษาฯ สหประชาชาติขอยืมตัว พล.ต.จ.ม.ล.มานิจ ชุมสาย 08/06/2502
120894 สหพันธ์สาธารณรัฐประชาชนยูโกสลาเวียเข้าเป็นภาคีพิธีสารว่าด้วยข้อตกลงการมอบให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด ร่วมกับประเทศไทย 08/06/2502
120895 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 25.. 08/06/2502
120896 การเปิดกระจายเสียงภาคภาษาฝรั่งเศส 08/06/2502
120897 แต่งตั้งรองอธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 08/06/2502
120898 เนเทอร์แลนด์ขอทำความตกลงเกี่ยวกับหลุมฝังศพสงคราม 08/06/2502
120899 การพิจารณาการพิมพ์ธนบัตร 08/06/2502
120900 รัฐบาลฟินแลนด์ทาบทามขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งอัครราชทูตคนใหม่ประจำประเทศไทย สร 08/06/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี