ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6044 จากทั้งหมด 6086 หน้า แสดงรายการที่ 120861 - 120880 จากข้อมูลทั้งหมด 121706 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120861 การปรับปรุงอัตราเงินเดือนข้าราชการ 22/06/2502
120862 การทำสัญญาซื้อขายและติดตั้งเครื่องจักร เพื่อการผลิตบุหรี่ในโรงงานยาสูบคลองเตย กับบริษัท AMERICAN MACHINE & FOUNDRY 22/06/2502
120863 การเจรจาทำความตกลงทางศุลกากรระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว 22/06/2502
120864 การเสด็จพระราชดำเนินประพาสต่างประเทศ 22/06/2502
120865 แต่งตั้งรองปลัดกระทรวงสหกรณ์ (นายทนุ สาตราภัย) 22/06/2502
120866 ขออนุมัติโอน พลอากาศจัตวา สวัสดิ์ ศรีสุข 22/06/2502
120867 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 22/06/2502
120868 การแต่งตั้งผู้ว่าการ ตัวแทนผู้ว่าการ ในสภาผู้ว่าการธนาคารโลก และผู้ว่าการกองทุนการเงิน ระหว่างประเทศ 22/06/2502
120869 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดทำสำมะโนประชากรและเกษตร พ.ศ. .... 22/06/2502
120870 ผลประโยชน์ตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการ และเงินเดือนผู้อำนวยการ ผู้ว่าการ องค์การต่างๆ ของรัฐบาล 22/06/2502
120871 บริษัทนฤเบศร์ จำกัด ขอเช่าเหมืองแร่ทองกบินทร์บุรี 22/06/2502
120872 การประชุมผู้แทนกาชาดเกี่ยวกับการจัดส่งชาวเวียดนามที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมือง กลับประเทศเวียดนามเหนือ 22/06/2502
120873 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 คค 22/06/2502
120874 (1) ร่างพระราชบัญญัติฝิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (2) คำแปลสรุปเรื่อง "Thailand Opium Menace" 22/06/2502
120875 แต่งตั้งกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย 22/06/2502
120876 การสั่งบุหรี่จากต่างประเทศเข้ามาจำหน่าย 17/06/2502
120877 สร้างโรงละครแห่งชาติ 17/06/2502
120878 บริษัทนฤเบศร์ จำกัด ขอเช่าช่วงทำเหมืองทองคำ 17/06/2502
120879 การขุดคลองเพื่อป้องกันน้ำเค็มฝั่งธนบุรี 17/06/2502
120880 ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสหกรรม 17/06/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี