ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6043 จากทั้งหมด 6086 หน้า แสดงรายการที่ 120841 - 120860 จากข้อมูลทั้งหมด 121706 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120841 (1) บริษัทชลประทานซีเมนต์ จำกัด (2) การพิจารณารับปูนซีเมนต์ของบริษัทชลประทานซีเมนต์ จำกัด เป็นสินค้านโยบายในการจ่าย รถบรรทุกสินค้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย 08/07/2502
120842 คอมมิวนิสต์กล่าวร้ายประเทศไทยทางวิทยุกระจายเสียงและหนังสือพิมพ์ 08/07/2502
120843 การเผยแพร่กิจการของรัฐด้วยวารสารสั้น ๆ และด้วยข่าวทางวิทยุฯ 08/07/2502
120844 เครื่องบินพม่าเข้ามายิงปืนกลถูกราษฎรไทยตาย 06/07/2502
120845 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานทางสำนักงานวางแผนฝ่ายทหาร ณ องค์การสนธิสัญญาร่วมป้องกัน เอเซียอาคเนย์ 06/07/2502
120846 โครงการปรับปรุงและขยายกิจการโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 06/07/2502
120847 (1) การประชุมปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วราชอาณาจักร (2) ขออนุมัติจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมปลัดจังหวัด และนายอำเภอ ** 06/07/2502
120848 ร่างพระราชบัญญัติสภาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 06/07/2502
120849 สวีเดนขอเลื่อนฐานะสถานอัครราชทูตขึ้นเป็นสถานเอกอัครราชทูตและขอความเป็นชอบในตัวบุคคล ที่จะแต่งตั้งมาเป็นเอกอัครราชทูต 01/07/2502
120850 การส่งล่ามไปให้คณะผู้แทนกาชาดไทย 01/07/2502
120851 การลงทุนในประเทศไทย 01/07/2502
120852 การประกาศกิจการอุตสาหกรรมที่จะได้รับการส่งเสริมเพิ่มเติม 01/07/2502
120853 บริษัทไทยโทรทัศน์ จำกัด 01/07/2502
120854 รายงานผลการจับกุมคอมมิวนิสต์ภาคใต้ (สงขลา) 01/07/2502
120855 ข้อตกลงว่าด้วยการใช่ท่าเทียบแพขนานยนต์ หนองคาย - ท่าเดื่อ (ท่านาแล้ง) 01/07/2502
120856 การขายเครื่องบินซุเปอร์คอนสเตลเลชั่น 1049 จี และการร่วมมือกับสายการบิน เอส. เอ. เอส. 01/07/2502
120857 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 01/07/2502
120858 เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่ถึงแก่กรรม ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ 01/07/2502
120859 การปรับปรุงลดจำนวนลูกจ้างของกรมชลประทาน 01/07/2502
120860 ความตกลงให้ใช้ข้อบังคับร่วม และข้อบังคับร่วมระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว ว่าด้วยการควบคุมในทางศุลกากรเกี่ยวกับการขนส่งในแม่น้ำโขง 01/07/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี