ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6042 จากทั้งหมด 6086 หน้า แสดงรายการที่ 120821 - 120840 จากข้อมูลทั้งหมด 121706 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120821 ส่งประกาศมาเพื่อพิจารณานำลงในราชกิจจานุเบกษา 15/07/2502
120822 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. .... 15/07/2502
120823 ตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์ 15/07/2502
120824 การจับกุมสอบสวนผู้ต้องหาว่ากระทำการอันเป็นคอมมิวนิสต์ในจังหวัดภาคใต้ 15/07/2502
120825 รายงานการประชุมคณะมนตรีดีบุกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 18 15/07/2502
120826 การเพิ่มเงินทุนของธนาคารโลก 15/07/2502
120827 ขอยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องอุปกรณ์กีฬาและอากรมหรสพกีฬาแหลมทอง 08/07/2502
120828 การไปรษณีย์โทรเลข 08/07/2502
120829 ร่างพระราชบัญญัติสภาการศึกษาแห่งชาติ โอนมหาวิทยาลัย และจัดระเบียบราชการสำนักนายก รัฐมนตรี 08/07/2502
120830 ขอให้ผ่อนผันและช่วยเหลือบริษัทไม้อัดไทย จำกัด 08/07/2502
120831 รายงานสถานการณ์ในการเรียกเก็บภาษีอากรและเงินผลประโยชน์ที่เรียกเก็บได้ในระยะ 5 เดือน ในปี 2502 08/07/2502
120832 โครงการสร้างทางหลวงแผ่นดิน 08/07/2502
120833 การเชิญกษัตริย์มลายาเสด็จมาเยือนประเทศไทย 08/07/2502
120834 การเผยแพร่กิจการของรัฐด้วยวารสารสั้น ๆ และด้วยข่าวทางวิทยุ ฯ 08/07/2502
120835 การขายเครื่องบินซุปเปอร์คอนสเตเลชั่น 1049 จี. และการร่วมมือกับสายการบิน เอส. เอ. เอส 08/07/2502
120836 กองทุนพิเศษเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศที่ยังไม่พัฒนา 08/07/2502
120837 ขอแต่งตั้งเพิ่มผู้แทนในคณะผู้แทนรัฐบาลไทยที่จะทำการเจรจากับคณะผู้แทนรัฐบาลลาว 08/07/2502
120838 การประชุมสหประชาชาติเพื่อหยั่งทราบจำนวนเงินบริจาคบำรุงโครงการขยายความช่วยเหลือ ทางวิชาการและกองทุนพิเศษ สำหรับปี 2503 08/07/2502
120839 การควบคุมคุณภาพสินค้า 08/07/2502
120840 การเก็บภาษีสินค้าขาออก 08/07/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี