ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6041 จากทั้งหมด 6076 หน้า แสดงรายการที่ 120801 - 120820 จากข้อมูลทั้งหมด 121517 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120801 การให้ความช่วยเหลือทางแพทย์แก่ประเทศลาว 01/05/2502
120802 การสร้างทางสายกรุงเทพฯ - สระบุรี 01/05/2502
120803 การจัดซื้อที่ดินสร้างพุทธมณฑล 01/05/2502
120804 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 01/05/2502
120805 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 01/05/2502
120806 รองเลขาธิการอีคาเฟ่ 01/05/2502
120807 ค่าทดแทนของลูกจ้าง 01/05/2502
120808 ให้เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาประจำกระทรวง 01/05/2502
120809 ขออนุมัติส่งผู้แทนไปร่วมประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ณ กรุงปารีส 01/05/2502
120810 ขออนุมัติการปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินบางประการ 01/05/2502
120811 การตรวจร่างสัญญาภาษาต่างประเทศ 01/05/2502
120812 ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 01/05/2502
120813 การเปิดสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย 01/05/2502
120814 แต่งตั้งข้าราชการ 01/05/2502
120815 ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงแม่สะเรียง ศาลแขวงแม่สอด ศาลแขวงตะกั่วป่า และศาลแขวงหลังสวน เป็นศาลจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 01/05/2502
120816 ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 25.. 01/05/2502
120817 การงดปิดอากรแสตมป์ใบรับเงิน 24/04/2502
120818 การประชุมปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วราชอาณาจักร ** 24/04/2502
120819 การแลกเปลี่ยนแร่ดีบุกกับใบยาสูบของสหรัฐอเมริกา 24/04/2502
120820 การโอนโรงงานสุรา อก 24/04/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี