ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6040 จากทั้งหมด 6092 หน้า แสดงรายการที่ 120781 - 120800 จากข้อมูลทั้งหมด 121833 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120781 สถานกงศุลใหญ่พม่าขอติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุ 09/09/2502
120782 การจัดส่งชาวเวียดนามในประเทศไทยกลับประเทศเวียดนามเหนือ 09/09/2502
120783 การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 14 09/09/2502
120784 ขอแต่งตั้งผู้แทนไทยในคณะกรรมการว่าด้วยการสารนิเทศ วัฒนธรรมการศึกษาและกรรมกร ครั้งที่ 7 ขององค์การ สปอ. 09/09/2502
120785 การพิจารณาการพิมพ์ธนบัตร 09/09/2502
120786 ระเบียบการพิมพ์ลายสิ้วมือข้าราชการ ฯลฯ แก้ไขเพิ่มเติม 09/09/2502
120787 การแสดงความยินดีไปยังนายกรัฐมนตรีสหพันธ์มลายา 09/09/2502
120788 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเป็นกรณีพิเศษ 09/09/2502
120789 ปัญหาเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยในฮ่องกง 09/09/2502
120790 ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษ 09/09/2502
120791 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร 09/09/2502
120792 การแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เพิ่มเติม 09/09/2502
120793 ขออนุมัติโอน นายกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยาข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษกระทรวงศึกษาธิการ มารับราชการสำนักพระราชวัง 09/09/2502
120794 หนี้เงินกู้ของบริษัทยางไทย จำกัด และบริษัทประมงไทย จำกัด 09/09/2502
120795 เงินทุนสะสมข้าราชการและเงินกู้ส่งเสริมสวัสดิการข้าราชการ 09/09/2502
120796 บริษัทชลประทานซีเมนต์ จำกัด ขอลดดอกเบี้ยเงินกู้ 09/09/2502
120797 งบประมาณค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อแข่งขันฟุตบอลกีฬาแหลมทองเวลากลางคืน 09/09/2502
120798 การต่ออายุค้ำประกันเงินกู้ขององค์การ ร.ส.พ. 02/09/2502
120799 การจัดส่งชาวเวียดนามในประเทศไทยกลับประเทศเวียดนามเหนือ 02/09/2502
120800 ขอความอุปการะในการส่งชุดฟุตบอลชาติไทยไปแข่งขันฟุตบอลโอลิมปิค 02/09/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี