ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6039 จากทั้งหมด 6067 หน้า แสดงรายการที่ 120761 - 120780 จากข้อมูลทั้งหมด 121336 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120761 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองประจำตำแหน่งข้าราชการการเมือง พ.ศ.2502 12/03/2502
120762 (1) งบประมาณสำนักพระราชวัง (2) การขอโอนข้าราชการไปรับราชการในราชสำนัก 11/03/2502
120763 ระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่องการใช้และรักษารถยนต์นั่ง พ.ศ. 2501 11/03/2502
120764 ขอแต่งตั้งรองอธิบดีฝ่ายวิชาการในกรมทางหลวงแผ่นดิน 11/03/2502
120765 ขอความเป็นธรรมในการการขอเช่าช่วงเหมืองแร่ดีบุกจากกรมโลหกิจ 11/03/2502
120766 ขออนุมัติยุบอัตราข้าราชการพลเรือน ชั้นพิเศษเป็นชั้นเอก 11/03/2502
120767 การจัดตั้งโรงเรียนผดุงครรภ์ขึ้นที่ จังหวัดขอนแก่น 11/03/2502
120768 แต่งตั้งเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันและกรุงบอนน์ 11/03/2502
120769 พระเมรุสมเด็จพระสังฆราช 11/03/2502
120770 การจัดส่งชาวญวนอพยพกลับประเทศเวียดมินห์ 11/03/2502
120771 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 25.. 11/03/2502
120772 งานฉลองพุทธชยันตี ณ ประเทศญี่ปุ่น 11/03/2502
120773 บำนาญของ นายพิชาญ บุลยง 04/03/2502
120774 เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการประชุมคณะรัฐมนตรี 04/03/2502
120775 เงินเดือนผู้ว่าการการไฟฟ้ายันฮี 04/03/2502
120776 การประชุมคณะมนตรี สปอ. ครั้งที่ 5 04/03/2502
120777 ขอแก้ไขระเบียบการจ่ายเงินบำเหน็จและเงินทำขวัญลูกจ้างฉบับที่ 43พ.ศ.2497 และระเบียบการจ่ายเงินบำเหน็จและเงินทำขวัญลูกค้าแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2500 04/03/2502
120778 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรภาคใต้ 04/03/2502
120779 ความตกลงระหว่างประเทศกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเกี่ยวกับ การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ 04/03/2502
120780 การแต่งตั้งเอกอัครราชทูต 04/03/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี