ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ค้นหาเพิ่มเติม

หน้าที่ 6038 จากทั้งหมด 6067 หน้า แสดงรายการที่ 120741 - 120760 จากข้อมูลทั้งหมด 121336 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง
วันที่มีมติ
120741 ร่างพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 19/03/2502
120742 ให้หน่วยราชการและองค์การของรัฐบาลซื้อดีบุกถลุงจากกรมโลหกิจ 19/03/2502
120743 ให้ข้าราชการผลัดเปลี่ยนกันหยุดพักผ่อนในฤดูร้อน 19/03/2502
120744 ให้หน่วยราชการและองค์การของรัฐบาลซื้อดีบุกถลุงจากกรมโลหกิจ 19/03/2502
120745 ความตกลงทางศุลกากรระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว 19/03/2502
120746 การเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับลุกเซมเบอร์ก 19/03/2502
120747 การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับยุทธภัณฑ์ทางฝ่ายตำรวจ 19/03/2502
120748 ร่างพระราชกฤษฏีกาตั้งอำเภออุ้มผาง พ.ศ. .... (ยกฐานะกิ่งอำเภออุ้มผางจังหวัดตากขึ้นเป็นอำเภอ ) 19/03/2502
120749 ให้ข้าราชการผลัดเปลี่ยนกันหยุดในฤดูร้อน 19/03/2502
120750 ระเบียบการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 19/03/2502
120751 การส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ 18/03/2502
120752 ขอให้พิจารณาการประกอบอุตสาหกรรมเกี่ยวแก่การเลี้ยงไก่ 18/03/2502
120753 ขออนุมัติฟ้องบริษัทนวลจันทร์ จำกัด และธนาคารแห่งเอเซียเพื่อการอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม จำกัด 18/03/2502
120754 กลุ่มมุนโยส (การพัฒนาฝ้ายและอุตสาหกรรมทอผ้าในประเทศไทย) 18/03/2502
120755 ไข่เป็ดราคาสูง 18/03/2502
120756 สหพันธ์สหกรณ์ผู้เลี้ยงและค้าหมูจำกัดสินใช้ 18/03/2502
120757 ฐานะของธนาคารเกษตร 18/03/2502
120758 ภาษีการค้าของผู้เลี้ยงไก่ 18/03/2502
120759 คนไทยถูกทหารพม่าฆ่า 18/03/2502
120760 เทศบาลจะไล่ผู้เลี้ยงไก่ไปอยู่นอกเขตเทศบาล 18/03/2502
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี